Lendavski Eko-Park se bo zaradi nabave nove in sodobne opreme ter vozil, zadolžil za slabih 280 tisočakov

Javno podjetje Eko-Park se bo, zaradi lažjega izvajanja gospodarske javne službe prevoza in odvoza odpadkov ter nove naloge vzdrževanje cest, zadolžil za slabih 280 tisoč evrov. Nabavili bodo nova vozila, opremo in stroje. Podjetje bo v nabavo vložilo tudi nekaj manj kot 70.000 evrov lastnih sredstev.
Novo smetarsko vozilo bo znižalo stroške

Občinski svet občine Lendava je na svoji 4. redni seji, dne 06.03.2019, potrdil Program zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava za leto 2019. Sestavni del Programa zbiranja in prevoza odpadkov za leto 2019 je tudi plan nabav in investicij za leto 2019. Zaradi zniževanja stroškov storitev ter izvajanja zbiranja in odvoza embalaža z lastnimi resursi ter večje varnosti izvajanja gospodarske javne službe, je izvajalec gospodarske javne službe predlagal nabavo večjega kamiona za zbiranje in prevoz določenih vrst odpadkov. Tega sicer že uporabljajo pet mesecev, saj ga imajo v najemu. “Z večjim kamionom (volumen nadgradnje 18 m3), bomo lahko združili posamezne relacije ter znižali število prevozov na teden v Puconce. S sedanjim kamionom volumna 12 m3, je bilo potrebno skoraj vsaj dan izvesti 2 prevoza do Cerop. Obstoječi kamion podjetje uporablja za zbiranje in odvoz mešane embalaže, kar je do sedaj kot podizvajalec izvajal Cero Puconci,” so sporočili iz podjetja Eko-Park.

Nova oprema in vozilo tudi za potrebe izvajanja nove gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 5. redni seji, dne 10.04.2019 sprejel Odlok o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. Za izvajalca predmetne gospodarske javne službe je občinski svet imenoval javno podjetje Eko-Park d.o.o. Za učinkovito izvajanje te gospodarske javne službe bo podjetje moralo nabaviti dodatno opremo, vrsta katere bo dokončno določena ob potrditvi izvedbenega programa gospodarske javne službe (valjar, vibracijske plošče, bager, traktor, …). “Zaradi že precej obsežnega strojnega parka in opreme moramo razširiti garažno-skladiščne prostore, saj se sedaj precej opreme nahaja na prostem s čimer je ta izpostavljena vremenskim vplivom,” še sporočajo iz podjetja.

Za potrebe nakupa smetarskega vozila se bo podjetje zadolžilo za 132.000 evrov, dodalo pa bo 33.000 evrov lastnih sredstev. Za potrebe nakupa opreme za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest pa se bo podjetje zadolžilo za 144.800 evrov ter dodalo 36.200 evrov lastnih stroškov. Skupno bo tako za oba namena porabljenih 290 tisočakov. Podjetje se bo zadolžilo za sedem let. Nabavo osnovnih sredstev je sicer podjetje upoštevalo že v poslovnem načrtu za leto 2019, stroški investicij v osnovna sredstva ter njihov vpliv na poslovanje pa bodo upoštevani v poslovnem načrtu za leto 2020 ter obračunu amortizacije (predračunski) v Programih gospodarske javne službe in Elaboratih za oblikovanje cen.