Ostalo

ZD Murska Sobota: Poteka nadzidava splošnih ambulant ter prizidava in rekonstrukcija diagnostičnega laboratorija

Zdravstveni dom Murska Sobota bo dobil nove prostore z nadzidavo, rekonstrukcije ter prizidave pa je deležen tudi diagnostični laboratorij, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma. Obe investiciji, kis e izvajata ločeno, se bosta zaključili prihodnje leto.
Prizidava in rekonstrukcija diagnostičnega laboratorija

Obstoječi objekt diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Murska Sobota je podolgovata pritlična stavba na dvoriščni strani kompleksa Zdravstvenega doma. Objekt je bil grajen pred letom 1965, prenovljen leta 1980 in dozidan leta 2004. Leta 2015 je bila na objektu izvedena energetska sanacija fasadnega ovoja (izolacija fasade, stropne plošče ter novo stavbno pohištvo). Zaradi povečanega obsega del, nove tehnologije ter dotrajanosti obstoječih instalacij in pohištva, želi investitor popolnoma prenoviti obstoječe prostore ter dozidati novo čakalnico in sanitarije. Dela se že izvajajo.

Dozidava se bo vršila na zahodni strani objekta oziroma na njegovem zahodnem vogalu. Najdaljša stranica obstoječega objekta se bo tako podaljšala za 5,50 m, širina pa za 1,80 m. Prizidek bo tako ostal pritličen z 68,51 kvadratnih metrov neto površine, skupna površina objekta pa bo tako znašala 217,76 kvadratnih metrov. Največji del obstoječega objekta zavzemata hematološki laboratorij in laboratorij za biokemijo in imunologijo, ki bosta z odstranitvijo vmesnih sten medsebojno povezana. Vsi laboratorijski prostori so povezani z osrednjim povezovalnim hodnikom.

Nadzidava splošnih ambulant

Z nadzidavo splošnih ambulant Zdravstvenega doma Murska Sobota bodo zagotovljeni ustrezni prostori za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in s tem omogočeni enaki pogoji za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev ter omogočeno optimalnejše izvajanje osnovnih zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni.

Za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant je načrtovana nadzidava dela objekta ob glavni ulici v velikosti 719,91 m² neto površine. Z nadzidavo se tako pridobi 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant, skupni prostori, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, arhiv in čakalnice. V sklopu nadzidave se bo izvedlo tudi povišanje jaška za dvigalo za dostop gibalno oviranim osebam.

Izvajalec del, ki se bodo začela v začetku oktobra  je Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.. Vrednost gradbenih del znaša 2.107.544,98 EUR z DDVsredstva v višini 895.936,00 EUR zagotovi Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, ostalo v višini 1.211.608,98 pa  zagotovi Zdravstveni dom Murska Sobota. Dela bodo predvidoma dokončana do oktobra 2023.