Ostalo

Zatiranje ameriškega škržatka je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Natančnejše roke zatiranja je tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiranje je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija.
Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée, ki je v EU uvrščena med karantenske škodljive organizme. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česar so pridelki nižji in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. Zlata trsna rumenica je bila doslej ugotovljena v vseh vinorodnih deželah, na novih lokacijah tudi v letu 2020. Zato poudarjamo, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te nevarne karantenske bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu.

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice, je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte:

    • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in v njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje,
    • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji

Zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje zlate trsne rumenice v Sloveniji določeno tako, da vključuje vse tri vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so vinogradi. V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo. Podatki o razmejenem območju, fitofarmacevtskih sredstvih, številu potrebnih tretiranj ter okvirnih rokih tretiranja so objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Tretiranje je treba opraviti takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja v Sloveniji napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenije, kjer se je mogoče naročiti na prejemanje obvestil po elektronski pošti. Obvestila je možno poslušati tudi na telefonskem odzivniku.

“Opozarjamo tudi, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi. Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po Zakonu o prekrških,” so zapisali.