Ostalo

Vlada javnemu zavodu Knjižnica-Kulturni center Lendava zagotovila sredstva v višini 40.000 evrov

Vlada je ugotovila javni interes, da se Občini Lendava za prihodnje leto zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 40.000 evrov, saj delovanje javnega zavoda presega občinski pomen in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin in je v javnem interesu države.
Ministrica, pristojna za kulturo, je na podlagi pobude Občine Lendava podala predlog Vladi Republike Slovenije za ugotovitev javnega interesa države, da se Občini Lendava, zagotovijo ustrezna dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava. Predmet vloge za sofinanciranje je program enote Kulturni center Lendava, ki je samostojna enota v okviru Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava.

“Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava, Glavna ulica 12, 9220 Lendava, presega občinski pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih občin, zato je na podlagi drugega odstavka 67. člena ZUJIK odločila, da je njegovo delovanje v javnem interesu države in je sprejela predlagani sklep,” so sporočili.

Podlaga

Program enote Kulturni center Lendava temelji na opravljanju kulturnih, promocijskih in informativnih dejavnostih, ki zagotavljajo možnost celovitejšega ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot narodnostno mešanega območja, s poudarkom na najvišji možni obliki multikulturnosti ter zagotavljanju avtohtone slovenske in madžarske kulture v narodnostno mešanem prostoru. Gostovanja profesionalnih izvajalcev iz Madžarske prispevajo k ohranjanju posebne kulturne identitete madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in prispevajo k razumevanju kulturne raznolikosti. Program je namenjen tudi sodelovanju s slovensko manjšino v Porabju. Predstavlja regijsko prireditveno središče v pomurskem prostoru, ki s svojimi programi zadovoljuje potrebe večinskega dela prebivalstva, delno prebivalstva ob meji Madžarske ter Hrvaške in v manjši meri celo iz Avstrije, s čimer se ta del Slovenije vklaplja v širše regijsko sodelovanje.