Ostalo

Začele so se aktivnosti za obnovo vodovoda Lendava – Pince

Občina Lendava je 31. maja na portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti Izgradnja vodovoda na odseku državne ceste R2-433/1320 Lendava-Pince, ki zajema izgradnjo novega magistralnega vodovoda Lendava – Pince ob regionalni cesti II. reda – 443 v dolžini cca. 6,4 km. Trasa novega vodovoda Lendava–Pince poteka pod voznim pasom državne ceste št. 443 Lendava–Pince in je usklajena s projektom rekonstrukcije državne ceste.
Sredstva, gre za 300.000 evrov iz občinskega proračuna ter 75.000 evrov evropskih sredstev, so namenjena za investicijske projekte na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sicer za obnovo posameznih odsekov vodovoda v občini v skladu s Programom izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo. Tokrat bodo omenjena sredstva namenjena sanaciji oz. novogradnji vodovoda Lendava – Pince. Dela se bodo izvajala sočasno z rekonstrukcijo državne ceste Lendava – Pince.

Poglaviten namen obnove vodovoda Lendava – Pince je v tem, da se obnovijo 40 in več let stare cevi, s čimer se zmanjšajo vodne izgube. Prav tako se zaradi izgradnje kolesarskih poti in hodnikov za pešce hkrati obnovi vodovodno omrežje, tukaj so vključeni tudi hidranti, ker bi naknadna obnova stala bistveno več od sočasnega polaganja hkrati z obnovo in novogradnjo ceste. Zaradi vibracij ob izgradnji ceste in globin izkopa cest bi prav tako prišlo do večih okvar na sistemu med gradnjo ceste kar bi za posledico imelo kasnejše večje okvare na sistemu, ki pa bodo s sočasno obnovo izničene.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati že izdelan projekt rekonstrukcije ceste s hodniki za pešce in kolesarskimi stezami. Kot smo še uspeli izvedeti, se bodo na nov transportni vod priključile vasi Čentiba, Dolina pri Lendavi, Pince in Pince-Marof. Hiše ob glavni cesti se bodo na nov vod priključile neposredno.