Ostalo

Sanacija cest v Čentibi: Obnovljena bo cesta v predelu Süč

Občina Lendava že od jeseni 2020 prenavlja in rekonstruira lokalne ceste v naselju Čentiba. Velika večina cest v Čentibi ter v predelih Čentibe je praktično gledano že saniranih, na zadnje so dela zaključili v predelu Zatak, po potrjenem rebalansu proračuna pa je na vrsti predel Süč.
Občina Lendava je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednost, ki zajema obnovo javne poti v Čentibi. Predvidena je rekonstrukcija javne poti Süč v skupni dolžini okrog 430 metrov. Predvidena je novogradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda tudi novogradnja vodovoda in javne razsvetljave, saj obstoječa ne ustreza predpisom. Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture bo cesta do te mere uničena, da bo v sklopu del obnovljeno tudi celotno cestišče in odvodnjavanje.

Javno naročilo zajema obnovo javne poti v Čentibi, predel Süč, kjer se rekonstruira javna pot od priključka na regionalno cesto v Čentibi po delu naselja Süč, v dolžini okrog 430 metrov, izgradila se bo javna fekalna kanalizacija v dolžini 415 metrov, izvedlo pa se bo 26 hišnih priključkov. Ob tem bo zamenjan obstoječi (dotrajan) vodovod v dolžini 622 metrov, profila DN63, izvedlo pa se bo 23 hišnih priključkov. Poleg tega se bo zgradila še nova javna razsvetljava v dolžini 475 metrov, pri čemer bo postavljenih 16 novih kandelabrov z novimi svetili.

Predviden pričetek izvedbe del: po sklenitvi pogodbe in najkasneje v roku desetih (10) dni od datuma uvedbe v delo. Terminski plan: dela mora izvajalec izvajati skladno s terminskim planom, ki ga uskladi z naročnikom. Predviden rok izvedbe del je najkasneje do 30. 11. 2023, v primeru za izvedbo neprimernih razmer (izvedba asfalta) se rok dokončanja del podaljša do 30.4.2024, kar v aneksu k pogodbi uredita naročnik in izvajalec. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.7.2023 in se bo začelo ob 11:00 uri. Izveden bo tudi en krog pogajanj o ponudbeni ceni in/ali zmanjšanju obsega del.