Ostalo

Pokopališko dejavnost v Občini bodo poleg podjetja Eko-Park (na svojih pokopališčih) izvajale še tri krajevne skupnosti

Javno podjetje Eko-Park na območju Občine Lendava upravlja s šestnajstimi pokopališči, s tremi pokopališči pa bodo upravljale krajevne skupnosti. To so Gaberje, Kapca in Hotiza. Občinski svet Občine Lendava je na minuli redni seji sprejel vse elaborate, cene med vsemi štirimi upravljavci pa se nekoliko razlikujejo, na kar vpliva predvsem DDV.
30.06.2016 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je začel veljati 15.10.2016. Zakon je v celoti nadomestil Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. Zakon je občinam naložil, da sprejmejo odloke po tem zakonu v enem letu od uveljavitve zakona. Žal se na območju Občine Lendava to ni zgodilo, saj je bil odlok sprejet kasneje, šele na letošnji zadnji seji občinskega sveta Občine Lendava pa so bili sprejeti tudi upravljavci pokopališč. To so torej javno podjetje Eko-Park Lendava, KS Gaberje, KS Kapca in KS Hotiza.

Skladno z določili Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti so tako vsi štirje upravljavci bili primorani pripraviti predlog enotnega cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, ter ga predložiti Občinskemu svetu Občine Lendava v potrjevanje. Občinski svetniki so elaborate vseh štirih sprejeli. Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč ter oblikovanje cen za grobnine, najem pokopaliških objektov in naprav in storitve grobarjev.

Štirje upravljavci pokopališč bodo tako v teh dneh z Občino Lendava sklenili pogodbo o izvajanju izbirne občinske gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti, v 30-ih dneh po uveljavitvi tega sklepa pa je posamezen upravljavec oz. izvajalec pokopališke dejavnost dolžan z najemniki grobnih mest skleniti najemne pogodbe. Najemna pogodba je podlaga za izstavitev računov.