Ostalo

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 ter Občini izreklo negativno mnenje

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 ter Občini izreklo negativno mnenje. Računsko sodišče je Občini Črenšovci s tem tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja (imenovanje podžupana).

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja (imenovanje podžupana).

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili v naslednjih primerih:

  • posebni del proračuna občine za leto 2021 in načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2021, obrazložitve proračuna občine za leto 2021, poročilo polletne realizacije proračuna občine za leto 2021, obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2021, poročilo o realizaciji finančnega načrta občine za leto 2021 ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2021 niso popolni; županja občinskemu svetu ni predložila obrazložitev načrta razvojnih programov; izplačala je več sredstev, kot je imela načrtovano na proračunskih postavkah;
  • županja ob sprejetju odloka o proračunu občine za leto 2021 občinskemu svetu ni predložila v sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem; med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb je preteklo manj kot 20 dni; pred sklenitvijo pogodbe od najugodnejšega ponudnika ni pridobila pisne izjave, da ni povezana oseba; po opravljeni izbiri je prepozno sklenila prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom; v 2 primerih prodaje zemljišča in v 3 primerih oddaje prostorov v najem ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma namere o oddaji stvarnega premoženja v najem; v 1 primeru oddaje prostorov v najem za nedoločen čas v pogodbi ni določila odpovednega roka; v 3 primerih zemljišč v skupni vrednosti 19.030 EUR, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem; v 2 primerih oddaje prostorov v najem ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem;
  • kavcijski zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku ter bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pridobila prepozno; v 1 primeru po sklenitvi aneksa k pogodbi, s katerim se je podaljšal rok za izvedbo del, ni pridobila novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s podaljšano veljavnostjo; pri plačilih obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskega plačilnega roka; izplačala je skupaj za 127.853 EUR več sredstev, kot je imela za ta namen zagotovljenih sredstev na proračunski postavki ob plačilu obveznosti; ob prevzemu in plačilu obveznosti v vrednosti 101.715 EUR v proračunu občine za leto 2021 ni imela zagotovljenih sredstev; pred uvrstitvijo 1 projekta v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma poenostavljene investicijske dokumentacije;
  • za povračilo stroškov prevoza učencev je OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in OŠ Prežihovega Voranca Bistrica skupaj plačala 966 EUR, ne da bi z njima sklenila pogodbo; 3 prejemnikom je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 9.200 EUR pred dnem objave javnega razpisa na področju športa oziroma preden je z njimi sklenila pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa kot akontacijo; 3 športnim društvom je izplačala sredstva v skupnem znesku 6.497 EUR za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ne da bi področje letnega programa športa na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa na področju športa ocenila oziroma ovrednotila; v 14 primerih je z neposredno pogodbo oziroma sklepi županje in brez razpisa oziroma javnega poziva dodelila in izplačala na področju športa 2.600 EUR, na področju kulture 2.000 EUR, na področju turizma in drugih dejavnosti pa skupaj 3.250 EUR; ni imela sprejetega lokalnega programa za kulturo za obdobje 4 let; ni sprejela sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov; v javnem razpisu na področju kulture je določila razpisni rok, krajši od 1 meseca; pri javnih razpisih na področju kulture ter turizma in drugih dejavnosti županja ni imenovala komisije za vodenje postopka, prav tako objavi javnih razpisov nista vsebovali vseh zahtevanih podatkov; zvezi društev na področju turizma in drugih dejavnosti ter izvajalcu kulturnega programa je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 250 EUR, ne da bi prej sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev; na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov na področju športa, kulture ter turizma in drugih dejavnosti;
  • zadolžitve iz finančnega najema ni načrtovala v odloku o proračunu občine in pred sklenitvijo pogodbe o finančnem leasingu v znesku 18.811 EUR ni pridobila soglasja Ministrstva za finance; Ministrstvu za finance ni poročala o vseh pravnih poslih, ki po vsebini pomenijo zadolžitev občine; od javnega zavoda, 2 javnih podjetjih in ustanove, katerih soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju zadolženosti na dan 31. 12. 2021;
  • županja ni imenovala podžupana.

Računsko sodišče je Občini Črenšovci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitev odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.