Ostalo

Občinski svetniki na dopisni seji sprejeli predlog letnega programa športa za letošnje leto

Zaradi nujnosti zadeve so občinski svetniki Občine Lendava predlog letnega programa športa za letošnje leto sprejeli na minuli 8. dopisni seji. Z omenjenim dokumentom se določi izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni. Omenjeni predlog je bilo potrebno sprejeti čim prej, saj zgolj tako lahko Občina Lendava objavi razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti v letošnjem letu.
Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Zakon o športu na osnovi katerega je bil pripravljen tudi nov Odlok o pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Lendava v skladu z odpravo ugotovljenih nepravilnosti s strani inšpekcijskega nadzora v letu 2023. Letni program športa za leto 2024 je usklajen z novim Odlokom, skupna višina sredstev za sofinanciranje programov športa pa v skladu s sprejetim proračunom ostaja enaka lanski ravni in znaša 180 tisočakov.

Skupna višina sredstev za obratovanje, vzdrževanje in obnovo športnih objektov znaša 169.850 evrov (od tega 102.850 evrov za upravljanje in obratovanje, 67.000
evrov za ureditev športne infrastrukture in potrebne dokumentacije). Višina investicijskih sredstev namenjenih za obnovo športne infrastrukture v skupni vrednosti 560.183 evrov, za obnovo igralne površine z ogrevanjem v Športnem parku Lendava v višini 400.000 evrov.

Pridobljena sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije znašajo 150.000 evrov v letu 2024 in v višini 150.000 evrov v letu 2025. Sledi tudi prijava na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v letu 2024 in obnovo atletske steze s posodobitvijo razsvetljave pri DOŠ I Lendava v višini 160.183 evrov (v letu 2023 je bila oddana prijava na razpis Fundacije za šport). Skupna višina sredstev predvidenih za namen športa v letu 2024 tako znaša 910.033 evrov.

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob študijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve, delovanje in izvajanje programov Športne zveze Lendava, delovanje športnih društev, vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa, aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava, vzdrževanja športne infrastrukture in tekočega investicijskega vzdrževanja ter investicije v obnovo atletske steze z posodobitvijo razsvetljave pri DOŠ I Lendava in obnove igralne površine z ogrevanjem v Športnem parku Lendava.

Sofinanciranje programa športa v obdobju 2018-2023 in plan 2024 po namenu uporabe: