Ostalo

Občinski svet sprejema predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

Občinski svet Občine Lendava, na 5. korespondenčni seji sprejema pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava. Sejo je razpisal župan občine Lendava, mag. Anton Balažek. Občinski svetniki  se torej o predlogu odločajo z glasovanjem preko spleta. Glasovanje poteka do ponedeljka, 20.6.2016.

Namen predloga pravilnika je podeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka s ciljem pomoči družini in zagotavljanje višje kakovosti življenja. Občinski svet je s sprejemom proračuna občine za leto 2016 zagotovil sredstva za izplačilo enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka v višini 15.000,00 EUR. Zaradi zagotavljanja čim bolj transparentnega in enostavnega postopka sta se Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava dogovorila o sodelovanju in sicer tako, da bo Center za socialno delo Lendava  preko svojih postopkov, ki jih vodi na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka, ob privolitvi oseb Občini kvartalno posredoval seznam upravičencev.

Občina bo poslala čestitko, za tem sledi izplačilo

Nato bo občina upravičencu posredovala čestitko in obvestilo glede izplačila enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ter ga zaprosila, da v roku 5 dni posreduje številko bančnega računa kamor bo občina nakazala enkratno denarno pomoč.

Občina bo po prejemu številke bančnega računa izdala ugotovitveno odločbo, s katero bo priznala pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ter jo posredovala upravičencu. Denarno pomoč bo občina upravičencu izplača na njegov bančni račun po pravnomočnosti odločbe.

Zoper izdano odločbo bo na podlagi določil Zakona o splošnem upravnem postopku dovoljena pritožba, vendar bo upravičenec lahko podpisal tudi izjavo, da se odpoveduje pravici do pritožbe in bo s tem omogočil takojšnjo pravnomočnost odločbe, s tem pa tudi izplačilo enkratne denarne pomoči v čim krajšem roku.

V primeru, da pa upravičenec tudi v roku 15 dni po pozivu Občine za posredovanje številke bančnega računa le tega Občini ne posreduje, se šteje, da upravičenec enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ne želi prejeti in Občina odločbe ne bo izdala.

Višina enkratne denarne pomoči bo odvisna od vsakoletnih sredstev v proračunu občine za ta namen in od predvidenega števila rojenih otrok v koledarskem letu. Ugotovitveni sklep o višini enkratne denarne pomoči bo za vsako proračunsko leto izdal župan občine. Pri višini proračunskih sredstev za ta namen pa je potrebno upoštevati stroške, ki bodo pri tem nastali in ki lahko znašajo le 1 % od razpoložljivih sredstev (čestitka ob rojstvu).

Glede na to, da gre za enostavno vsebino pravilnika in v želji začetka njegove realizacije v čim krajšem možnem času, se občinskemu svetu predlaga sprejem predloga pravilnika na korespondenčni seji, ki sicer že poteka. Predlog pravilnika je usklajen s proračunom občine za leto 2016. Pravilnik bo, če bo potrjen, predvidoma začel veljati 25.6.2016, prve ugotovitvene odločbe po tem pravilniku pa bodo upravičenci prejeli do 15.7.2016. Pravilnik se porablja za vse otroke rojene od 1.1.2016 dalje.