Ostalo

Občina Lendava bo tudi letos stopila naproti mladim in mladim družinam

Na podlagi Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Lendava je tudi v letu 2022 predmet razpisa enkratno subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov ne glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski objekt stoji. Subvencijo je mogoče pridobiti le enkrat.
Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje odmere komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta. Vlagatelji lahko oddajo vloge za dodelitev subvencije iz naslova plačila komunalnega prispevka najkasneje do 30. novembra 2022.

Upravičenec do subvencije na tem razpisu je:

  • mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let;
  • eden ali oba starša mlade družine, to je življenjska skupnost z najmanj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen v letu oddaje vloge za pomoč, ali v kateri eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč;
  • druga odrasla mlada oseba, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (starš) in je državljan Republike Slovenije, ali ob upoštevanju vzajemnosti državljan ostalih držav članic Evropske unije, če ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava.

Do subvencije plačila komunalnega prispevka ni upravičen, kdor ima neporavnane obveznosti do Občine Lendava in do davčnega organa ter kdor nima ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih kazenskih evidenc. Občina upravičencu subvencionira komunalni prispevek v višini največ 2/3 odmerjenega
komunalnega prispevka. Poleg subvencije se upravičencu lahko dodeli še dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine, dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka z upoštevanjem oddaljenosti nepremičnine od mesta Lendava, in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za nepremičnino, za katero se plača komunalni prispevek izven naselja Lendava, sofinanciranje komunalnega prispevka pa se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka po sledeči prednostni kategoriji:

  • en otrok do največ 77 %,
  • dva otroka do največ 80 %,
  • trije otroci in več do največ 85 %