Ostalo

Občina Kobilje tudi letos subvencionira reševanje prvega stanovanjskega problema

Majhna Občina Kobilje bo svojim mladim občanom tudi letos pomagala pri reševanju prvega stanovanjskega problema. Na podlagi 3. člena Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam ter drugim občanom bo upravičencem dana možnost pridobitve do 3.000 evrov finančnih sredstev. Razpis je v teku od včeraj do konca leta. Skupno je na voljo 9.500 evrov, kar je bistveno več kot v minulih letih.
Subvencija se pod pogoji iz odloka in javnega razpisa upravičencu dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje stroškov za gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju Občine Kobilje. Subvencijo je mogoče pridobiti le enkrat. Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Kobilje prvič rešuje stanovanjsko vprašanje in je tamkajšnji občan.

Med upravičence se uvrščajo osebe, ki na dan vložitve popolne prijave še niso dopolnile 34 let, družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let (mlade družine) in osebe z vsaj enim otrokom, ki na dan vložitve popolne prijave prvič rešujejo stanovanjski problem. V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega objekta je pogoj za dodelitev subvencije, da je zemljiško knjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta oziroma ima pravico graditi na tem zemljišču oziroma objektu.

Z Oblokom o proračunu Občine Kobilje za leto 2023 so za subvencije zagotovljena sredstva v višini 9.500,00 evrov. Rok za koriščenje subvencije je do 22.12.2023. Subvencijo kobiljska Občina dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov reševanja stanovanjskega problema. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša do največ 3.000 evrov.

To pa še ni vse …

Poleg subvencije iz prvega odstavka bo upravičenec deležen še oprostitve plačila komunalnega prispevka in oprostitve nadomestila za stavbno zemljišče za dobo 5 let. Subvencija do največ 500,00 evrov bo dodeljena, v kolikor gre za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju občine, ki bi bilo zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine in subvencijo glede na število otrok v mladi družini ob vpisu prvega otroka v šolo in sicer: en otrok do največ 200,00 evrov, dva otroka do največ 300,00 evrov, trije otroci ali več do največ 500,00 evrov. Višina dodeljene subvencije ne sme presegati 4.000,00 erov.