Ostalo

Murska Sobota: Za ureditev kolesarskih povezav 1,58 milijona evrov evropskega denarja

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dolgo pričakovana evropska sredstva za projekt “CTN Urejanje kolesarskih povezav MOMS – 1. faza.” Za skoraj 3 milijone evrov vreden projekt, ki se izvaja na območju mesta Murska Sobota, znaša prispevek sofinanciranja 1,58 mio evrov.
Projekt predstavlja del celovite obnove kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture v okviru obnove in dograditve kolesarskega omrežja v mestni občini Murska Sobota in se izvaja v sklopu celostnih teritorialnih naložb. V okviru projekta bodo do konca leta 2023 urejene kolesarske povezave na območju Lendavske ulice, Zvezne ulice, Ulice Staneta Rozmana, Gregorčičeve ulice in Slomškove ulice. Naložba spodbuja trajnostno mobilnost in povečuje telesno aktivnost prebivalcev, poleg tega pa se pričakuje, da se bodo na račun bolj zdravega načina potovanja zmanjšale emisije in drugi negativni učinki, ki jih povzroča motoriziran promet.

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav in pločnikov na Kroški ulici in Ulici arhitekta Novaka ter izboljšanje pogojev za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vključno z izboljšanjem kakovosti zraka. V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: priprava strokovnih podlag in dokumentacije, izvedba del na terenu, strokovni nadzor nad gradnjo, odkup manjšega dela zemljišč ter informiranje in obveščanje javnosti. Načrtovana zvezna kolesarska povezava je dolžine 2,3 km v eno smer oziroma znaša obojestranska dolžina 4,6 km.

Zvezna kolesarska povezava Kroška ulica – Ulica arhitekta Novaka

Nameravani posegi ureditve pločnikov in kolesarskih poti bodo v dolžini 1,2 km, od tega 960 m (cca. 40 m se ne ureja – most čez razbremenilni kanal Ledave) na Kroški ulici in 220 m na Ulici arhitekta Novaka (vključuje tudi cca. 30 m pločnika na Cvetkovi ulici) na preostali dolžini 1,1 km (Cankarjeva ulica, Zvezna ulica, Slovenska ulica) posegi ne potekajo, saj je povezava že primerno urejena oziroma se ureja v okviru drugih projektov.

Kronologija projekta

Potreba po dograditvi in ureditvi kolesarskih povezav sega že v čas priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letu 2016. Marca 2017 je bil projekt prepoznan kot prioritetni projekt MOMS in zato vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota, Kasneje pa je bilo potrjeno še s Celostno projektno strategijo Mestne občine Murska Sobota, da je potreba po izgradnji kolesarskih povezav velika in zato nujna izvedba še v tej finančni perspektivi.

S projektom “Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza” je na podlagi objavljenega Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-9/2019 z dne 27. 9. 2019 MOMS kandidirala na poziv, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije. Vloga je bila potrjena s Sklepom skupščine Združenja mestnih občin Slovenije, št. 0320-1/2020-3 z dne 13. 1. 2020. Julija 2020 je bila oddana vloga na t.i. drugo fazo postopka na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje s sredstvi iz naslova Kohezijskega sklada. Maja 2021 je projekt odobril MZI, še v istem mesecu je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Junija 2021 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MZI, na podlagi katere je možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev.

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2018—2022. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo. V začetku leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca za ureditve na Kroški ulici. Celovita ureditev ulice se je izvajala v obdobju avgust 2020 – maj 2021. V drugi polovici leta 2021 je sledila izvedba javnega naročila za ureditve na Ulici arhitekta Novaka. Ureditve so načrtovane v obdobju november 2021 – april 2022. Zaključek projekta je načrtovan konec leta 2022.