Ostalo

Murska Sobota: Dela na Noršinski cesti v polnem teku, zaprtje vsak dan “poskrbi” za neizmerno gnečo

V sklopu projekta Noršinska ulica 1. faza, ki se odvija že natanko 20 dni, je načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste in gradnja kolesarske steze na Noršinski ulici. Prometna infrastruktura na tem odseku je bila v zelo slabem stanju in ni omogočala zadostne varnosti najšibkejšim udeležencem v prometu.
Z investicijo želi Mestna občina Murska Sobota prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za boljšo povezanost urbanega območja z zaledjem, povečati prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu ter izboljšati kakovost življenjskega prostora in posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

Celoten projekt je razdeljen na tri faze in bo trajal leto dni

Projekt celovite obnove Noršinske ulice z izgradnjo površin za pešce in kolesarje je razdeljen na tri faze. V okviru prve faze projekta bo urejen odsek ceste od ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan, v drugi fazi odsek od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Rakičan in v tretji fazi odsek od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Noršinci.

V okviru 1. faze ureditve Noršinske ulice bo izvedeno:

  • novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini okrog 988 m,
  • rekonstrukcija lokalne ceste na Noršinski ulici od ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan v enaki dolžini,
  • rekonstrukcija premostitvenega objekta (prepusta),
  • postavitev kolesarskega števca,
  • postavitev urbane opreme (koši za smeti in klopi),
  • ureditev zelenega pasu med voziščem in kolesarsko stezo.

Projektna dokumentacija za izvedbo vseh treh faz je bila izdelana in sofinancirana v sklopu projekta tehnične pomoči “Elena” v konzorciju z več občinami. Projekt Noršinska ulica 1. faza je bil decembra 2023 prijavljen na poziv Združenja mestnih občin Slovenije za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 4 “Trajnostna mobilnost,” cilja politike 2 “Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti.” V začetku letošnjega poletja je predvidena prijava na 2. fazo neposredne potrditve operacije in do konca leta 2024 pridobitev odločitve o podpori in sofinancerske pogodbe.

Ureditev ceste iz občinskega proračuna

Sofinancirana je le gradnja kolesarske infrastrukture in sicer v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov. Ker je potrebno na novo urediti tudi celotno cesto, za katero ni bilo možno pridobiti sofinanciranja, bo le-ta v celoti financirana iz občinskega proračuna. Zato je skupni odstotek sofinanciranja celotne investicije mnogo nižji.