Ostalo

Rekonstrukcija čistilne naprave v Turnišču v polnem teku

Občina Turnišče v sredini maja s podjetjem Esotech podpisala pogodbo o izvedbi rekonstrukcije čistilne naprave v Turnišču, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Dela so že nekaj časa v polnem teku in bodo trajala predvidoma do konca maja 2024.
Obstoječa čistilna naprava v Turnišču je dotrajana in je že dlje časa bila potrebna rekonstrukcije. Tehnološka oprema obstoječega objekta biološkega čiščenja je dotrajana in ni omogočala več ustreznega čiščenja odpadne vode, zaradi starosti opreme pa je bilo onemogočeno redno vzdrževanje opreme. Dotrajana je bila tudi gradbena konstrukcija objekta in sicer do te mere, da je bila vprašljiva stabilnost objekta. Obstoječi objekt se bo tako rekonstruiral, izvedene pa bodo tudi novogradnje predvidenih objektov.

Nova čistilna naprava bo temeljila na metodi MBBR, kar pomeni, da bo uporabljena sodobna tehnologije mehansko-biološkega prečiščevanja komunalno odpadnih voda z nosilci biomase. Izvedba projekta bo imela neposreden pozitivni učinek na nastanek novih delovnih mest ter na gospodarsko rast, saj bodo podjetja lahko širila svoje zmogljivosti, mlada podjetja pa bodo ob ustrezni gospodarski javni infrastrukturi pridobila možnost za začetek poslovanja, razvoj in nadaljnjo rast saj so v občini pred kratkim uredili gospodarsko cono.

Splošni cilji investicije so:

  • rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode;
  • ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov;
  • zmanjšanje emisij v vode in tla ter doseganje zahtevanih izhodnih parametrov;
  • uporaba sodobnejše tehnologije čiščenja;
  • zmanjšati onesnaževanje okolja in vodotokov;
  • izboljšati življenjske pogoje prebivalcev območja;
  • izboljšati pogoje za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa ter trajnostnega razvoja družbe;
  • znižanje vzdrževalnih in obratovalnih stroškov.

Rekonstruirana čistilna naprava bo tako kakovostneje prečiščevala komunalne vode, povečala pa se ji bo tudi zmogljivost in sicer iz 4950 na 6000 populacijskih enot. Na novo se bo ob tem izvedel merilec pretoka, nadstrešek, nadstrešek ob upravno servisnem objektu in plato. Sklenjena pogodba znaša skoraj 3,2 milijona evrov, dobro polovico teh sredstev bo prispevala država, preostanek Občina Turnišče z najemom dolgoročnega posojila ter iz občinskega proračuna.