Ostalo

Ljutomer: Pogodba je podpisana, kanalizacijo v naselju Podgradje bo gradil lendavski Legartis

Včerajšnji popoldan sta županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor družbe Legartis d.o.o. Matjaž Hozjan podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije v naselju Podgradje.
Občina Ljutomer je junija 2020 naročila izdelavo dokumentacije (DGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije v naselju Podgradje. Dokumentacija je bila izdelana februarja 2022. Izdelovalec dokumentacije je bil Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi, stroški so znašali 11.300 evrov. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 25. februarja 2022.

Občina Ljutomer je marca 2022 projekt prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah od 2.000 PE (C1 K3 IH).

Ker so določila in pogoji javnega razpisa zajemala samo sofinanciranje v območju aglomeracije, je bila zahteva pristojnega ministrstva, da se projekt oziroma trasa fekalne kanalizacije skrajša in tako omeji samo na območje aglomeracije. Upravičeni stroški sofinanciranja so bili priznani le za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Podgradje, ki se nahaja v območju aglomeracije ID 501 Podgradje.

FOTO: Občina Ljutomer

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 18. marca 2022, svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 10. maja 2022, kot ugodnejši ponudnik je bil izbran Legartis d.o.o., Trimlini 2i, Lendava. Javno naročilo je bilo v skladu z določili razpisne dokumentacije izvedeno z odložnim pogojem in sicer je bila sklenitev pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem del predvidena po prejemu odločitve o podpori projekta oziroma sklepa o odobritvi sofinancerskih sredstev. Odločbo o odobritvi sofinancerskih sredstev je Občina Ljutomer prejela 19. junija 2023, višina nepovratnih sredstev znaša do 261.567,63 evra ter se bodo koristila v letih 2023 in 2024.

Po podpisu izvajalske pogodbe v vrednosti 466.692,70 evra bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do konca marca 2024. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Inženiring Rajnar, Štefan Rajnar s.p. iz Murske Sobote. Stroški nadzora bodo znašali  9.700 evrov. Varnostni načrt bo izdelal VI – varnostni inženiring, Jožef Šimonka s.p. iz Lendave, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 1.500 evrov.

V sklopu investicije se bo zgradila fekalna kanalizacija v dolžini 2.019 metrov, od tega 1.791 metrov gravitacijskega voda in 228 metrov tlačnega voda. Zgrajeno bo tudi eno črpališče in hišni priključki do parcel, na katerih stojijo stanovanjski objekti. Novo izgrajeno omrežje se bo priključila na obstoječe kanalizacijsko omrežje in obstoječo Čistilno napravo Ljutomer.

FOTO: Občina Ljutomer