Sveže

KKC Lendava: Država bo za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena namenila 25.000 evrov

Župan Občine Lendava, Janez Magyar, je z dopisom z dne 22.2.2022 podal ministru, pristojnemu za kulturo, pobudo, da se Javnemu zavodu Knjižnica – Kulturni center Lendava, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2022, zagotovijo dodatna sredstva v višini 40.000,00 evrov, saj delovanje javnega zavoda presega občinski pomen in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin in je v javnem interesu države. Kot kaže, bo omenjeni javni zavod prejel 25.000 evrov.
Minister, pristojen za kulturo, je na podlagi pobude Občine Lendava podal predlog Vladi Republike Slovenije za ugotovitev javnega interesa države, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin, zagotovijo ustrezna dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava, v okviru katerega se izvaja javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrih.

“Poslanstvo zavoda je knjižnična dejavnost ter trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugim umetnosti ter novih medijev. Vzpostavlja pogoje in spodbuja razvoj ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v Občini Lendava in regiji, ter obmejnih regijah Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Območje šteje med manj razvite regije in sofinanciranje tega javnega zavoda povečuje možnost prebivalstva za dostop do kulturnih dobrin. “ so zapisali pri Ministrstvu za kulturo.

Program enote Kulturni center Lendava, ki je samostojna enota v okviru Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava in je predmet vloge za sofinanciranje po 67. členu ZUJIK, temelji na opravljanju kulturnih, promocijskih in informativnih dejavnostih, ki zagotavljajo možnost celovitejšega ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot narodnostno mešanega območja, s poudarkom na najvišji možni obliki multikulturnosti ter zagotavljanju avtohtone slovenske in madžarske kulture v narodnostno mešanem prostoru.

“Gostovanja profesionalnih izvajalcev iz Madžarske prispevajo k ohranjanju posebne kulturne identitete madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in prispevajo k razumevanju kulturne raznolikosti. Program je namenjen tudi sodelovanju s slovensko manjšino v Porabju. Predstavlja regijsko prireditveno središče v pomurskem prostoru, ki s svojimi programi zadovoljuje potrebe večinskega dela prebivalstva, delno prebivalstva ob meji Madžarske ter Hrvaške in v manjši meri celo iz Avstrije, s čimer se ta del Slovenije vklaplja v širše regijsko sodelovanje,” so še zapisali pri Ministrstvu za kulturo.

“Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da Javni zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava presega občinski pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih občin, zato je na podlagi drugega odstavka 67. člena ZUJIK odločila, da je njegovo delovanje v javnem interesu države,” so še sporočili.