Ostalo

Gradnja visokovodnega nasipa v Gaberju se bo podražila za slabih 29 odstotkov

Več kot deset let po hudih poplavah na našem območju, predvsem v naselju Benica pri Lendavi, so krajani letos le dočakali nov protipoplavni nasip. Slovenija ga je gradila v okviru mednarodnega projekta za zmanjševanje nevarnosti poplav FRISCO. Visokovodni nasip pa bo zgrajen tudi na območju naselja Gaberje, a se bo ta, glede na prvotno vrednost, podražil za slabih 29 odstotkov.
Trenutna izhodiščna vrednost projekta znaša 1.411.066,37 EUR z DDV. Na podlagi dejstev ugotovljenih v investicijskem programu se projekt podražuje za 28,34%. Nova ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.811.000,20 EUR z DDV. Sredstva bo v višini 1.811.000,20 EUR z DDV zagotavljala Direkcija RS za vode iz sredstev Sklada za vode iz proračunske postavke – Sklad za vode. Predvidena sredstva za leto 2021 se v primerjavi s prejšnjim stanjem projekta povečujejo za 287.153,83 EUR, v letu 2022 pa za 112.780,00 EUR, saj bodo dela izvedena v decembru 2021 zapadla v plačilo v začetku leta 2022.

Namen investicije je dograditev obstoječega visokovodnega nasipa in s tem prispevati k varni vodni infrastrukturi, ki bo zagotavljala zaščito pred poplavno ogroženostjo naselij vzdolž Mure (Gaberje, Petišovci, Benica) med in po poplavnih dogodkih. V okviru investicije se bo dogradil zemeljski visokovodni nasip z ustreznim zavarovanjem z glinenim jedrom na dolžini 715 m. Na podlagi izvedbenega načrta (IZN) ter opravljenih izmer, zaradi spremembe trase nasipa in prestavitve na slovenski kataster, so se povečale količine vgrajenih materialov, hkrati bodo potrebni dodatni odkupi zemljišč (skupaj z odškodninami). Glede na vsa ta dejstva je vrednost izvedbe torej za 399.933,83 EUR višja od ocenjene vrednosti v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta.