Sveže

Zanimiva 5. seja sveta javnega zavoda KKC Lendava

Včeraj ob 18.00 uri se je odvila 5. redna seja sveta zavoda KKC v prostorih Krone, na Glavni ulici 20. Predsednik sveta, Robert Požonec je ob pomoči Občine Lendava ter zunanje svetovalke Edite Horvat pripravil kar 15 točk dolg dnevni red, a so jih prisotni člani sveta dejansko obravnavali le nekaj več kot polovico, 9. Seje se tudi tokrat ni udeležil direktor javnega zavoda KKC, dr. Albert Halász, manjkal pa je tudi en član in sicer Igor Kulčar. Seja je bila zaključena v uri in 15 minut, slednje pa se je med drugim tokrat udeležila tudi računovodkinja Sabina Doma in direktor občinske uprave, dr. Mihael Kasaš.
Včeraj od 18.00 ure naprej se je v prostorih Krone na Glavni ulici 20 odvila 5. redna seja sveta javnega zavoda KKC, ki je po vabilu vsebovala 15 točk dnevnega reda in je bila zaključena v 75 minutah. Tudi na tokratni seji je manjkal direktor javnega zavoda dr. Albert Halász, seje pa se prav tako ni udeležil en član. Po neuradnih a zanesljivih informacijah direktor javnega zavoda svojega izostanka ni opravičil. Se pa je seje tokrat udeležil tudi predstavnik zaposlenih, Dejan Süč, ki vabila na minulo sejo po napaki predsedujočega Roberta Požonca ni prejel in se je za tokrat vendarle prejeto vabilo uvodoma globoko zahvalil.

Tik po predstavitvi dnevnega reda so se pojavile prve težave. Član sveta Andrej Matjašec je takoj po predstavitvi dnevnega reda s strani predsedujočega pripomnil, da so Predlog finančnega načrta in programa dela KKC Lendava prejeli istega dne ob 11.00 uri dopoldan (gre za gradivo dolgo 60 strani) in predlagal, da se točka dnevnega reda umakne. To se je tudi zgodilo, so pa v nadaljevanju umaknili še več točk, skupno torej kar šest točk:

  • 6. Letno poročilo Knjižnice – Kulturnega centra Lendava leto 2020
  • 7. Predlog finančnega načrta in programa dela Knjižnice – Kulturnega centra Lendava za leto 2021
  • 8. Predlog kadrovskega načrta Knjižnice – Kulturnega centra Lendava za leto 2021
  • 9. Letno poročilo Knjižnice – Kulturnega centra Lendava za leto 2021
  • 11. Predlog finančnega načrta in programa dela Knjižnice – Kulturnega centra Lendava – za leto 2022
  • 12. Predlog kadrovskega načrta Knjižnice – Kulturnega centra Lendava za leto 2022

Obravnavali so le devet točk dnevnega reda

Zakaj? Svet zavoda točke 6., 7., in 8. ni želel obravnavati, dokumentacije “za nazaj” namreč niso želeli sprejemati, saj je to, kot so dejali podcenjujoče, “pri čemer se pričakuje samo naš blagoslov. Jaz k temu ne bi prispeval,” je dejal predsedujoči, Robert Požonec. Točki 9., 11. in 12. bodo obravnavali na naslednji seji, saj gradiva niso bila pripravljena. In se je že kmalu vnovič zapletlo. Predstavnik zaposlenih Dejan Süč je v nadaljevanju zahteval odgovore. Kot je opozoril, se po poslovniku seja snema, “a jaz tukaj vidim dva telefona,” je dejal in vprašal, “kdo tukaj snema ter s telefonom koga?” “Če po poslovniku piše, da se snema, me zanima, s čim se snema, kdo snema, po drugi strani me zanima, kje se posnetki sej hranijo.” Ob tem je potrebno poudariti, da omenjeni član sveta takšnih vprašanj na dveh lanskih (nelegitimnih) konstitutivnih sejah, ki jih je sklical direktor javnega zavoda KKC Lendava, ni postavil.

Ker vodstvo javnega zavoda (še vedno) ne sodeluje s svetom zavoda, slednjemu po pravilniku pomaga občinska uprava

Med drugim je Süč pojasnil, da se dnevni red sej venomer usklajuje z direktorjem, omenil pa je še, da je nenavadno, da se gradivo za sejo sveta javnega zavoda prejme preko predsedujočega, a sestavljenega s strani Občine. Ob tem se je vprašal (nelektorirano) “koji faktor je tukaj Občina? Je to svet občine? Ali pa je to svet javnega zavoda?” Direktor Občinske uprave dr. Mihael Kasaš mu je pojasnil, da vodstvo KKC-ja ne sodeluje s svetom zavoda in predsednikom, “zatorej je občinska uprava primorana po poslovniku pomagati svetu zavoda. To je po odloku. Žal direktor ne sodeluje s svetom zavoda in zato smo bili zaprošeni, ali lahko pomagamo,” je odgovoril dr. Kasaš. Predsedujoči je za tem potrdil, da je bil na vezi z direktorjem, a da sta spet, kot običajno, obstala na mrtvi točki.

Kar nekaj sklepov, ki jih je naložil svet zavoda, nerealiziranih

Pogovor se je nadaljeval v smeri izplačila sejnin, ki članom sveta do sedaj niso bile izplačane. Prisotni so se strinjali, da je v tem primeru prišlo do kršitve zakona o sejninah, saj se slednje niso izplačevale. Dolžnost izplačevanja sloni na javnem zavodu KKC. V tretji točki dnevnega reda so prisotni potrdili mandat novi (nadomestni) članici, Alenki Kekec Galič. Ta je zamenjala (prav tako nadomestno članico) Simono Hozjan, ki je svoj odstop, neuradno, podala zaradi pritiskov. Slednja je namreč zaposlena na Dvojezični srednji šoli Lendava. V nadaljevanju sta bili potrjeni tako minula redna, kakor tudi minula prva dopisna seja sveta zavoda KKC Lendava, člani sveta pa so med drugim ugotovili, da lepo število (pomembnih) sklepov s strani vodstva javnega zavoda KKC ni bilo izvršenih.

Je Dejan Süč nakazal, da se bodo “borbe” nadaljevale na sodišču?

Kar se tiče minule 1. dopisne seje, kjer se je odločalo o predlogu razrešitve direktorja dr. Halásza, je na slednjo vnovič nekaj pripomb imel Dejan Süč, ki je dejal, da zaslonske slike izpolnjenih glasovnic niso ustrezale zapisniku, a ga je član Istvan Štefan Varga opomnil, da ima sam drugačne podatke, dr. Kasaš pa je dejal, da je, kakor koli, “volja članov sveta bila izkazana.” Med drugim je Süč dejal, da bo svoje ločeno mnenje o zadevi poslal medijem, s čimer pa bo sam zavestno kršil poslovnik sveta KKC, saj medije lahko obvešča zgolj predsednik sveta. “Na koncu bodo o tej zadevi (dopisni seji) tako ali tako presojala sodišča,” je zaključil Süč.

Elektronske pošte ni prejel na službeni, temveč na osebni elektronski naslov

Ta je sicer predsedniku že v preteklosti očital, da vabilo na omenjeno dopisno sejo ni prejel, oz. ga je prejel na osebni in ne službeni elektronski poštni naslov. “Osebnega elektronskega predala v službenem času ne uporabljam. // Zaradi tega mi je udeležba na seji bila onemogočena.” Član sveta Andrej Matjašec ga je opomnil, da je tega dne bila sobota, “ko nisi bil v službi,” mu je dejal. “In kaj sedaj? Bi za glasovanje moral vzeti dopust?” mu je odvrnil Süč, a mu je Matjašec nemudoma odgovoril, da je sam tega dne bil službeno odsoten v Nemčiji “pa sem lahko to opravil!”

Javni zavod KKC je med drugim opravil tudi letno inventuro. V minulem letu so imeli na celotnem območju delovanja lendavske knjižnice 0,5 odstotni manko knjižnega gradiva, skupaj ga namreč posedujejo 165.869 kosov. Med drugim bodo odpisali več kosov stare računalniške opreme, nekaj mobilnikov, stare tiskalnike, reflektorje, 1.400 kosov knjižnega gradiva, … Zavod ima trenutno 2.700 evrov terjatev iz naslova obratovalnih stroškov, stroške pa zelo slabo plačujejo tudi periferne enote lendavske knjižnice po občinah UE Lendava. 

Med drugim bo v sklopu odstavitve direktorja dr. Alberta Halásza, 17.2.2022 med 10.00 in 12.00 uro opravljeno tajno glasovanje za izdajo mnenja strokovnih delavcev javnega zavoda k sklepu o razrešitvi slednjega. V tričlansko komisijo za izvedbo tajnega glasovanja so bile imenovane naslednje osebe: Dr. Mihael Kasaš, Edita Horvat in nova članica sveta Alenka Kekec Galič. Dejanska razrešitev direktorja naj bi se, po izpolnjenih vseh postopkih, zgodila tik ob začetku meseca marca.

Na zadnje je bil soglasno sprejet cenik storitev KKC Lendava, ki ostaja enak prejšnjemu letu.