Ostalo

Toliko bodo prejele pomurske občine za sofinanciranje dvojezičnosti

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v prvem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Preverili smo, kakšne zneske bodo prejele pomurske občine.
ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva iz prvega odstavka 20. člena navedenim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim  skupnostim za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. Za leto 2023 ob povprečnini 700 evrov, ki jo določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, primerna poraba po izračunih ministrstva, pristojnega za finance, na podlagi določb ZFO-1 znaša 1.434.669.130 evrov, 0,15 % skupne primerne porabe občin pa 2.152.004 evrov.

Znesek, ki po izračunu pripade Občini Šalovci, se razdelil med Občino Šalovci in Madžarsko narodno samoupravno skupnost Občine Šalovci, saj je Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Šalovci s soglasjem Občine Šalovci pravočasno podala popolno zahtevo za neposredno financiranje iz državnega proračuna za leto 2023.

  • Občini Lendava se za leto 2023 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovi 326.649 evrov
  • Občini Moravske Toplice se za leto 2023 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovi 242.668 evrov
  • Občini Dobrovnik se za leto 2023 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovi 213.822 evrov
  • Občini Hodoš se za leto 2023 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovi 111.267 evrov
  • Občini Šalovci se za leto 2023 za sofinanciranje dvojezičnosti madžarske narodne skupnosti zagotovi 14.518 evrov
  • Madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci se za leto 2023 za uresničevanje ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti zagotovi 130.665,60 evra.

Lansko leto

Občina Lendava je lansko leto prejela 308.955 evrov, občina Moravske Toplice 206.925 evrov, občina Dobrovnik 192.629 evrov, občina Hodoš 111.267 evrov in občina Šalovci 168.702 evra (Občini 14.518,40 evrov, Madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci 145.184 evrov).