Ostalo

Sofinanciranje dvojezičnosti v letu 2022: 0,15 % letne primerne porabe občin na dvojezičnih območjih

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji, 113. redni seji izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021. Na tej podlagi bo za to področje občinam na območjih, kjer živita narodni skupnosti, zagotovljenih skoraj dva milijona evrov sredstev.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2021 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.939.612,00 evrov. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Financiranje dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti je lahko neposredno ali posredno.

Neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti iz državnega proračuna se izvaja na podlagi zahteve občinske samoupravne narodne skupnosti, ki jo poda najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto na državni organ, pristojen za narodnosti in soglasja občine za neposredno financiranje. Občinska samoupravna narodna skupnost, ki ne poda zahteve za neposredno financiranje, se financira posredno preko občinskega proračuna.

Sredstva za sofinanciranje nalog se izračunajo kot povprečni stroški na občino oziroma občinsko samoupravno narodno skupnost za preteklo proračunsko leto ob upoštevanju stroškov dela, stroškov storitev in materialnih stroškov za izvajanje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripada posameznim občinam oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, določi vlada z uredbo.