Ostalo

Takšna bo plača Ivana Koncuta, podžupana v opravljanju funkcije župana Občine Lendava

Zaradi predčasnega prenehanja mandata župana Občine Lendava z dnem 13.5.2022 funkcijo župana od 14.5.2022 do nastopa mandata novoizvoljenega župana opravlja podžupan Ivan Koncut. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana opravlja svojo funkcijo poklicno in se mu plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Zakon o lokalni samoupravi. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni razred in dodatek za delovno dobo.
Priloga II. e. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa funkcije v plačni podskupini A5, ki so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo na podlagi zakona. Funkcija župana Občine Lendava je glede na število prebivalcev v občini (od 5001 do 15.000) uvrščena v funkcijo Župan V, to je 51. plačni razred, katerega vrednost znaša 3.129,66 EUR bruto.

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini. Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Ivan Koncut je sicer oddelal polno delovno dobo kot športni pedagog na DOŠ I Lendava.

Potni stroški za prihod na delo mu ne bodo pripadali

Funkcionar – podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Ivan Koncut, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, saj razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša manj kot dva kilometra (850 m).