Ostalo

Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji

V tekočem programskem obdobju je več projektov, ne glede na to, ali so se že izvedli ali se trenutno izvajajo v programu sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska, s pomočjo instrumenta trajnostnega turizma, spodbujalo promocijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine na programskem območju. Ti projekti imajo ustrezen čezmejni značaj in dodano vrednost za svoja projektna področja, vendar je bilo njihovo izvajanje bolj ali manj nepovezano. Med njimi ni bilo zaznati večjega usklajevanja, da bi izkoristili sinergije in med njimi ni bilo medsebojnega sistematičnega sporočanja rezultatov ali ponudb drug drugega.
Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se pričujoči projektni predlog osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega turizma čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja trajnostnega turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Na začetku projekta so raziskali vso razpoložljivo znanje, informacije, dosežke in rezultate vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo predstavnikov vseh ciljnih projektov. Po tej začetni fazi bodo projektni partnerji določili skupne rešitve za ohranjanje, komuniciranje in razvoj projektov v tekočem obdobju. Med drugim bomo oblikovali priporočilo glede politik na področju čezmejnega usklajenega razvoja turizma.

Z bilateralno mrežo za sodelovanje – z njeno delovno skupino in skupno interno platformo – projekt ustvarja obsežno bazo znanja in proces strateškega načrtovanja, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji, kar koristi vsem relevantnim akterjem obmejne regije. Urad Samouprave Železne županije, kot vodilni partner projekta, prireja otvoritveno prireditev za odločevalce in predstavnike različnih programov sodelovanja in upravičencev projektov, ki potekajo na programskem območju, organizacije, ki so v regiji zainteresirane za razvoj turizma, za predstavnike medijev in relevantne oblikovalce mnenj v regiji. Prireditev je pomemben korak vzpostavljanja skupne, čezmejne koordinacijske mreže.

Udeležence prireditve je najprej pozdravil direktor županijske uprave Urada Samouprave Železne županije, dr. Péter Balázsy, nato pa bo projekt SI-HU PRO predstavila projektna menedžerka Urada Samouprave Železne županije, Anita Bálint. V nadaljevanju bo v sklopu predavanj o prihodnosti turističnih vlaganj o prihodnosti potovanj in razvoja slovenskega turizma spregovorila v. d. generalna direktorica Uprave za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo RS, Ksenija Flegar, nato pa bo strokovni direktor odgovoren za turizem pri Madžarski agenciji za turizem, Szabolcs Juhász, predstavil priložnosti na madžarski strani. Ustanovitelj delavnice nacionalne blagovne znamke Hungary NEXT, Gábor Bódis, bo predaval o perspektivni blagovni znamki in možnostih ozaveščenega razvoja turizma.

V nadaljevanju konference so udeleženci spoznali prakse za zagon mednarodnega turizma. Vodja turistično svetovalne pisarne GD Consulting s sedežem na Dunaju, Balázs Kovács je predaval o scenarijih novega turizma oziroma o tem, kaj se lahko o prihodnosti naučimo od sosedov, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek o priložnostih turizma pred in po Covidu, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Brigita Perhavec, pa bo povzela nauke epidemije in možnosti za prilagoditev razvoja turizma v novonastali situaciji.

Naslednji vsebinski sklop konference je bila predstavitev programa SI-HU Interreg 2021-2027, v okviru tega je direktor svetovalne pisarne Logframe, György Márton, predstavil trenutno stanje programiranja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2021-2027, za zaključek pa je direktor županijske uprave Urada Samouprave Železne županije, dr. Péter Balázsy, predstavil ugotovitve ankete, ki je bila izvedena pri organizacijah, ki prijavljajo projekte s področja turističnih razvojnih posegov.