Sveže

Sofinanciranje dvojezičnosti: Bo Občina Lendava prihodnje leto prejela več sredstev?

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v prvem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Kljub temu, da ima občina Lendava dve tretjini od vseh narodnostnih volilnih upravičencev in večje število javnih zavodov, naselij in društev, je bila v letošnjem letu deležna najnižjega povišanja sredstev z izjemo občine Hodoš.
  • Občini Lendava se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti najverjetneje zagotovilo 331.100,00 evra.
  • Občini Moravske Toplice se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti najverjetneje zagotovilo 267.215,00 evra.
  • Občini Dobrovnik se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti najverjetneje zagotovilo 234.126,00 evra.
  • Občini Hodoš se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti najverjetneje zagotovilo 111.270,00 evra.
  • Občini Šalovci se bo za leto 2024 za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti najverjetneje zagotovilo 152.624,00 evra.

Takšne so številke za letošnje sofinanciranje dvojezičnosti, iz katerih pa je razvidno, da je občina Lendava kot občina z najštevilčnejšo madžarsko skupnostjo (3.934 volilnih upravičencev) bila od vseh narodnostnih volilnih upravičencev in večjega števila javnih zavodov, naselij in društev, deležna najnižjega povišanja sredstev v primerjavi z ostalimi pomurskimi občinami, z izjemo Občine Hodoš. Tako so posledično turistična, kulturna, športna in prostovoljna gasilska društva v občini Lendava prejela manj sredstev kot društva v ostalih pomurskih občinah, kjer živi madžarska narodnost.

“Občina Lendava je problematiko načina sofinanciranja dvojezičnosti že večkrat izpostavila na različnih organih in naslovih. Tudi v prihodnje si bo prizadevala in naredila vse kar bo potrebno, da se neenakomerno financiranje dvojezičnosti odpravi. Občina Lendava zelo pogreša večji odziv narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha, ki bi moral skrbeti za pravično financiranje narodnosti. Občina pogreša tudi večji odziv zaposlenih Madžarske samoupravne narodne skupnost Občine Lendava (MSNSOL), ki so plačani za svoje delo, in članov sveta MSNSOL, ki so bili izvoljeni, da zastopajo in ščitijo interese svoje skupnosti, kjer živijo. Dejstvo je, da Občina Lendava, za razliko od drugih narodnostno mešanih občin, za svoje delovanje na področju narodnosti iz teh naslova ne pokriva niti polovico vseh upravičenih stroškov. To pa zato, ker je Občina Lendava veliko večino sredstev namenila za delovanje MSNSOL,” so sporočili iz Občine Lendava.

Kaj na to pravijo na Uradu vlade RS za narodnosti? Občina Lendava v preteklosti ni ustrezno porabljala vseh razpoložljivih sredstev, greh tako prihaja že iz leta 2018

“Razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti, temelji na soglasju občin, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti. Te so leta 2018 soglašale z razdelitvijo in z uporabljeno formulo za dodeljevanje sredstev. Pomembno je poudariti, da so sredstva namenjena kritju stroškov, povezanih z dvojezičnostjo ter za uresničevanje ustavnih pravic, in niso neposredno povezana s številom pripadnikov madžarske narodne skupnosti ali razvojnimi projekti.

V primeru Občine Lendava je v preteklosti prišlo do zmanjšanja sredstev, ker občina ni ustrezno porabila vseh razpoložljivih sredstev, posledično pa se zmanjšajo sredstva tudi v prihodnje. O tem kontekstu bi kazalo odpreti razpravo. Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti se bo zato tudi v prihodnje zavzemal za dialog in razpravo med vsemi deležniki, ki lahko prispevajo k drugačni prerazporeditvi sredstev, vendar v širšem kontekstu sodelovanja med občinami na različnih področjih ter izključno s konsenzom vseh deležnikov. S tem namenom bomo v prihodnje z vključenimi občinami vodili različne pogovore in morebiti prišli do sprememb, ki bodo sprejemljive za vse,” so sporočili.

Tomi Horvat, predsednik Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL): “S problematiko se aktivno ukvarjamo”

“S problematiko financiranja se na MSNSOL aktivno ukvarjamo in sicer tako na svetu, kakor tudi s sodelavci. Po nastopu  mojega mandata smo naredili analize in izdelali primerjave, katere jasno izkazujejo nepravičnost pri delitvi sredstev. S problematiko smo seznanili vse možne institucije in to predhodno potrdili tudi s sklepom sveta. Lansko leto sem zadevo predstavil tudi na VIII. posvetu o dvojezičnosti v Ankaranu. Naloga je zelo težka, saj bi za hitre spremembe potrebovali pobudo oz. strinjanje vseh devetih narodnostno mešanih občin. Izvirni greh izhaja iz leta 2018, tega leta je bila sprejeta formula za razdelitev sredstev in za osnovo so bila vzeta sredstva porabljena v tem letu. Žal takrat Občina ni porabila vseh sredstev. Izražam pa absolutno nestrinjanje, da smo tudi po šestih letih kaznovani zaradi tega. Do spremembe bo vsekakor moralo priti, saj če se bo tak trend nadaljeval bodo nas ostale občine prehitele, to ni prav in upam, da se vsi skupaj tega zavedamo,” je dejal Horvat.

Sofinanciranje dvojezičnosti po pomurskih občinah v obdobju od 2022 do 2024: