Ostalo

Računsko sodišče podalo negativno mnenje glede poslovanja Občine Gornji Petrovci. Seznam je zajeten!

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019 ter občini izreklo negativno mnenje, so včeraj sporočili iz Računskega sodišča. Računsko sodišče je od Občine Gornji Petrovci zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo odkritih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.
Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, izplačila so presegla načrtovana sredstva na proračunskih postavkah, občina ni vzpostavila sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let in ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2019).

Nepravilnosti so se pojavile tudi pri prodaji nepremičnega premoženja (zemljišča, ki so bila predmet prodaje, niso bila vključena v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, skrbnik pravnega posla ni bil določen in zemljiškoknjižno dovolilo je izročila pred prejemom celotne kupnine), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (prevzela je več obveznosti, kot je imela zagotovljenih sredstev za investicije, začasne situacije je prejela in potrdila, preden je izvajalec začel izvajati gradbena dela, plačala je dela, ki dejansko še niso bila izvedena, občina ni razpolagala z ustrezno gradbeno dokumentacijo, nepravilno vodenje postopkov, ni izvajala nadzora nad izvajanjem pogodbe).

Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri tekočih transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nepravilnosti pri izvajanju šolskih prevozov učencev osnovne šole, občina ni sprejela odloka, v katerem bi podrobneje določila sofinanciranje programov športa, nepravilnosti so bile v postopku izvedbe javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma ter dodeljena sredstva brez javnih razpisov).

Težave pa so se pojavile tudi pri zadolževanju. Občina ni pravočasno poravnala obveznosti iz prejetih izvršb, ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, nepravilnosti so se pojavile pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter drugih področjih (župan ni pravočasno imenoval podžupana občine, tajnika občine pa ni imenoval, nepravilnosti so bile ugotovljene pri uporabi službenega vozila župana v zasebne namene, plačala je stroške izrečenih glob za prometne prekrške, storjene s službenim vozilom in stroške uporabe občinskega minibusa za potrebe občinske uprave, ki ne pomenijo izvajanja njenih nalog, društev, javnega zavoda ter fizičnih oseb).

Predmet revizije je bilo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja. Obdobje, za katero smo preverili pravilnost dela poslovanja občine, je leto 2019.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2019 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja.