Sveže

Prvi korak k skupni strategiji turizma: Uvodni pogovori o celovitem pristopu na področju razvoja turizma

Občina Lendava je minuli petek v mestni hiši gostila župane in predstavnike občin Upravne enote Lendava, ki so bili povabljeni na uvodne pogovore o celovitem pristopu na področju razvoja turizma.
Pobudo za pripravo strategije razvoja turizma v občini Lendava je dal župan Janez Magyar, ki je menil, da bi jo bilo dobro koncipirati na širšem območju, ki zajema občine v UE Lendava, čemur sta pritrdila tudi dekan Fakultete za Turizem, izr. prof. dr. Boštjan Brumen in strokovnjakinja, ki aktivno dela tako na strategijah, kot tudi na aktivnostih in akcijskih načrtih posameznih projektov, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec. Slednja je predstavila nekaj primerov dobrih praks, pri oblikovanju in vodenju katerih je sodelovala kot koordinatorka, kar je bila dobra iztočnica za to, da so se župani in predstavniki občin Dobrovnik, Velika Polana, Turnišče in Črenšovci strinjali in zavezali, da je k takšni strategiji potrebno pristopiti skupaj in poenoteno, kar bodo potrdili tudi s pismom o nameri.

Enotna blagovna znamka območja

Tanja Lešnik Štuhec je izpostavila pomen kolektivne blagovne znamke območja, kot nekakšno vodilo, ki mu krovno sledijo vsi dejavniki turizma. Le to pa zajema skoraj vse segmente delovanja, od nastanitvenih kapacitet, živil, pridelkov in prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti ter industrijskega in sodobnega oblikovanja, usposobljenih vodnikov in informatorjev, poenotenih tiskovin, kvalitetne infrastrukture, tudi ohranjene krajinske in kulturne dediščine.

Poudarila je pomen visoko zastavljenih kakovostnih standardov, ki jih za vsako posamezno področje izdelajo s kriteriji in merili. Le te mora vsak deležnik, ki želi sodelovati pri zgodbi upoštevati oziroma jih dosegati. Nanašajo pa se tako na (lokalni, kakovostni, ekološki) izvor živil in pridelkov, pristne in avtohtone zgodbe in doživetja, kakovostno bivalno okolje (kulturna krajina, kulturna dediščina, nastanitvene kapacitete), predvsem pa na celovito dojemanje turizma, ki mora partnersko mrežiti in povezovati verigo vseh deležnikov v prepoznavno destinacijo. Prav tako je poudarila pomen zavedanja in zavezanosti do trajnostnega turizma, ki ga morajo ponotranjiti in ga za svojega vzeti predvsem domačini, kar je pogoj, da bodo destinacijo za pristno in ogleda vredno doživljali tudi turisti.  

Oblikovanje destinacije je dolgotrajen (večletni) proces, ki pa mora temeljiti na jasnih temeljih – strategiji – katerih izvedba mora biti skrbno in celostno načrtovana, procesno naravnana, predvsem pa zavezana trajnosti in butični obliki turizma.

Pobudnik oblikovanja skupne strategija, župan občine Lendava Janez Magyar je ob pozitivnem odzivu večine občin v UE Lendava dejal: ˝Veseli me, da smo se strinjali v nameri o skupnem oblikovanju strategije turizma in oblikovanju skupne blagovne znamke, ki bo dobra priložnost in zaveza vseh, ki so del zgodbe turistične ponudbe območja, da se povežejo in združijo moči, s čimer bodo naredili razvojni korak naprej in s tem prispevali k razvoju kraja in turistične panoge, ki sodi med najbolj dinamične in prinaša vedno nove izzive in priložnosti.”

Vir: Občina Lendava