Ostalo

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024: Vlada zmanjšala sredstva

Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembe Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, ki jih je predlagalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Skupna višina sredstev za oba programa se bo iz 8 milijonov evrov znižala na 4.740.401,91 evrov.
Vlada Republike Slovenije je na svoji včerajšnji seji sprejela spremembe Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, ki jih je predlagalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Osnova za spremembo programa sta spremembi proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024.

Ker so se v proračunih sredstva znižala, se posledično v dogovoru z Madžarsko narodno skupnostjo, finančno prilagajata dva podukrepa omenjenega programa na način, da bosta oba podukrepa kljub znižanju izvedena v programskem obdobju do konca leta 2024. Gre za podukrepa “Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju” in “Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih proizvodov iz programskega območja” za obdobje 2021 – 2024, za katera se skupna višina sredstev iz 8 milijonov evrov zniža na 4.740.401,91 evrov.

V programu se kmetijstvo vključuje v obliki ukrepa 4: Spodbujanje kmetijstva na programskem območju. Namen podukrepa 4.1. je vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« za nepridobitno podporo razvoju kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju, ki bo dostopna vsem državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem, z namenom predstavitve primerov dobrih praks, inovativnih pristopov kmetovanja in povezovanja. Aktivnosti v okviru tega podukrepa bo izvajala Pomurska Madžarska samoupravna narodnostna skupnost. Sredstva v okviru tega podukrepa niso namenjena ustvarjanju konkurence na trgu blaga in storitev in ne pomenijo državne pomoči v smislu Zakona o spremljanju državnih pomoči. V primeru opravljanja tržne dejavnosti proti plačilu, mora »vzorčna kmetija« voditi ločeno računovodstvo in bo treba tudi priglasiti ustrezno shemo državnih pomoči.

Namen podukrepa 4.2. pa je spodbujanje razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na programskem območju s spodbujanjem organiziranja tržnic, sejmov, degustacij, dogodkov oziroma razstav z namenom ozaveščanja o kmetijskih proizvodih, kakovostni prehrani, načinih pridelave in predelave, prenosu dobrih praks na področju krožnega gospodarjenja v kmetijstvu, shemah kakovosti, zmanjšanju izgub in količin odpadne hrane ter pomenu kmetijstva za razvoj podeželja in kakovostnega načina prehranjevanja na programskem območju ter vzpostavitev enotne spletne platforme s celostno grafično podobo za generično informiranje.

Sredstva za izvedbo ukrepa 4 z navedenima podukrepoma 4.1 in 4.2 so za leto 2021 bila zagotovljena na posebni proračunski postavki MKGP PP 211016 – Podpora narodnim skupnostim in znašajo 1,4 milijonov evrov. Nadalje pa znašajo načrtovana proračunska sredstva za izplačila v letih 2022-2025 še dodatnih 6,6 milijonov evrov, za katera obveznost prevzema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z zakonodajo in vsakokratnim veljavnim proračunom.