Ostalo

Prenos lastništva bivšega prehodnega doma Prosenjakovci na Občino

Občina Moravske Toplice in Vlada RS sta podpisali Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja. Predmet pogodbe so objekti in pripadajoče zemljišče bivšega Prehodnega doma za tujce na naslovu Prosenjakovci 67c.

Po vpisu lastninske pravice na ime občine Moravske Toplice v zemljiško knjigo bodo nepremičnine služile za razvojni namen in sicer za izvajanje kmetijskih in izobraževalnih dejavnosti. Kmetijska dejavnost bo zajemala pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, zelenjave, sadja, zelišč, itd. ter rejo živali. Izobraževalna dejavnost bo zajemala organizacijo naravoslovnih dni za šole, izvedbo delavnic na temo ekološkega kmetijstva, zeliščarstva, zdrave prehrane, itd. ter izvajanje poklicne rehabilitacije in usposabljanj težko zaposljivih oseb.

Na objektu in okolici je za potrebe izvajanja predvidenih bodočih dejavnosti potrebna izvedba nekaterih obnovitvenih del in nakup opreme. “Zato smo že pristopili k izdelavi projektnih in investicijskih dokumentacij, s katerimi bomo skušali za izvedbo obnovitvenih del in izvajanje aktivnosti, zagotoviti tudi EU sredstva in tako pospešili razvoj lokacije in tega obmejnega območja ter omogočili zaposlitev težje zaposljivim osebam. Partner pri izvedbi aktivnosti v Prosenjakovcih je Zavod Kocljevina,” so povedali pri občini Moravske Toplice.