Ostalo

Poročilo o delu policije za leto 2021: Opravljen je bil splošni nadzor na PP Lendava

Pred kratkim je izšlo poročilo o delu policije v letu 2021. Poročilo o delu je tako izdala tudi policijska uprava (PU) Murska Sobota, pod katero spada policijska postaja (PP) Lendava. V slednjem so med drugim zapisali, da so v skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji za nadzor pooblaščeni delavci PU Murska Sobota izvedli splošni nadzor na PP Lendava.
Ocena nadzora je bila, da je delo v enoti potekalo strokovno, zakonito in učinkovito, kljub ugotovljenim pomanjkljivostim na nekaterih delovnih področjih. Zaradi ugotovljenih manjših nepravilnostih se nadzorniki niso odločili za ponovni nadzor. Administrativne in organizacijske nepravilnosti ali pomanjkljivosti je enota odpravila že ob izvajanju nadzora, za ostalo pa so izdelali načrt realizacije predlaganih ukrepov za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter tako sistematično pristopili k njihovi odpravi. Najpogostejše napake so bile povezane z nedoslednim upoštevanjem pravil ali usmeritev s posameznega delovnega področja, vendar ugotovljene napake niso bistveno vplivale na strokovnost ali zakonitost postopkov.

V letu 2021 so za nadzor pooblaščeni delavci sicer izvedli 41 strokovnih nadzorov. Ugotovitve nadzorov so pokazale, da je kakovost policijskega dela na policijski enoti (PE) dobra. Kot nepravilnosti in pomanjkljivosti pri nadzorih dela PE je bilo ugotovljeno predvsem nedosledno izvajanje različnih navodil in usmeritev za delo. PU Murska Sobota je namenjala veliko pozornosti izvajanju strokovnih pomoči, na tistih področjih dela, kjer se je na podlagi spremljanja problematike in operativnih analiz ugotavljalo, da je to smotrno in potrebno.

Splošno

Na interventni številki 113 Operativno komunikacijskega centra (OKC) PU Murska Sobota je bilo lani sprejetih 26.613 klicev državljanov. Od tega je bilo 12.654 interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 47,5 % vseh klicev na interventni številki 113. Povprečni čas sprejema klica (čas od klica na interventni številki 113 do odziva na klic) je znašal 6,6 sekund. 93,8 % je bilo sprejetih v prvih dvanajstih sekundah. Po sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 14.154 policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka) je za nujne interventne dogodke znašal 11 minut in 46 sekund.

Kljub padcu kriminalitete (v povprečju nekaj več kot 7 %, premoženjska celo za več kot 13 %) je ogledna dejavnost ostala na primerljivem nivoju kot leto prej (povečala se je za 0,34 %). Od skupno opravljenih 586 ogledov je bilo le na 103 ogledih zavarovana vsaj ena uporabna sled, več kot 2/3 teh ogledov pa so opravili kriminalistični tehniki. Le na 17,6% ogledov je bila zavarovana vsaj ena uporabna sled, kar PU Murska Sobota razvršča v spodnji del, primerljivo z ostalimi policijskimi upravami v Sloveniji.

Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2021 napisanih za nekaj več kot 14 % manj operativnih informacij v primerjavi z letom 2020. Največ operativnih informacij je bilo napisanih v zvezi s prepovedanimi drogami, kar predstavlja 33 % delež vseh napisanih operativnih informacij. Največje število operativnih informacij je pridobil Sektor kriminalistične policije in sicer nekaj več kot 25 % od vseh napisanih.

Policisti so v Pomurju pridržali, zadržali in privedli za 24,2 % manj oseb kot leto poprej. Pri vsem postopkih pridržanih oseb je zaznati padec pridržanih oseb na podlagi ZNPPol, predvsem zaradi pridržanja oseb – tujcev do izročitve tujim varnostnim organom. V preteklem letu so ugotovili za 11,4 % manj ugotavljanj identitete kot samostojnih policijskih postopkov, kar je zagotovo posledica različnih omejitev gibanja in zbiranja ljudi v celotnem koledarskem obdobju. V preteklem letu smo uporabili za 22,2 % več prisilnih sredstev, razlogi za takšno stanje, pa so protivladni protesti.

Število pritožb na postopke policistov na območju PU M. Sobota se je v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečalo z 29 na 30. V omenjenem letu je bilo rešenih 26 pritožb. 16 pritožb je bilo zaključenih brez obravnave, 7 pritožb je bilo v reševanju v pomiritvenem postopku, 3 pritožbe pa so se reševale na senatih. V 5 primerih se pritožbe v pomiritvenih postopkih niso zaključile uspešno, 2 primera pa sta bila uspešno zaključena. V preteklem letu so bila vsa ravnanja policistov skladna s predpisi. Pritožbe, ki so se reševale na senatih so bile vse neutemeljene. Glede na področje dela je bilo največ pritožb podanih na področju cestnega prometa, sledi področje kriminalitete, nato pa področje javnega reda in miru, katerih jih je bilo v letu 2020 največ. Največ pritožbenih razlogov je bilo zaradi komunikacije in uporabe pooblastil.