Ostalo

Podpisana je bila pogodba za Nadgradnjo vodovodnega sistema C – 2. faza

V Gornji Radgoni so predstavili projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je projekt Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, pri čemer je nosilec projekta Občina Gornja Radgona. Ob predstavitvi projekta so župani omenjenih občin podpisali pogodbe z izvajalci. Projekt bo stal 8,3 milijona evrov, v njem bodo nadgradili črpališče pri Podgradu, zgradili prečrpališče pri Blagušu in položili približno 39 kilometrov vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 10.232m primarnih cevovodov ter 28.417 m sekundarnih cevovodov). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, z njo pa bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za skoraj 9.500 prebivalcev.
“Z nadgradnjo vodovodnega sistema bomo v naši občini obnovili dotrajane primarne vode v dolžini 8.240 metrov in bistveno zmanjšali vodne izgube. Na javno omrežje bomo priključili gospodinjstva, doslej odvisna od lastnih vodnih virov. Celotna naložba v naši občini je vredna 2,8 milijona evrov, pri čemer bomo na trasah gradnje vodovoda vzporedno dodatno iz lastnih virov, državnega proračuna in denarjem EU modernizirali ceste, gradili kolesarske površine in obnovili regionalne ceste. Za naprej pa bomo morali nameniti večjo skrb varovanju vodnega vira, da bodo imeli tudi naši potomci neoporečno pitno vodo,” je ob predstavitvi projekta povedal župan Občine Apače dr. Andrej Steyer.

Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko pa je dodal: “S podpisom pogodb o nadgradnji vodovodnega sistema v treh sosednjih občinah udejanjamo dolgoletna prizadevana za dvig kakovosti oskrbe z vodo. V naši občini v okviru tega projekta dokončno prenehamo oskrbovati občanke in občane prek starih dotrajanih azbestnih cevi, na drugi strani pa ob tem računamo na bistveno znižanje vodnih izgub. S tem dokončno udejanjamo vizijo stabilne kakovosti oskrbe z vodo za vse naše občane in občanke, kar je za vse nas in za naše bodoče rodove izjemnega pomena.”

Tudi po besedah župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Antona Slane je projekt velikega pomena, saj kljub dvema obsežnima izvedenima projektoma oskrbe z  vodo velik del občine še vedno ni pokrit z javnim vodovodnim omrežjem. “Večji del tega pokrivamo z omenjeno nadgradnjo, manjšega pa še načrtujemo in ga bomo tudi poskušali zgraditi čim prej. Verjamemo, da bosta izvajalec in nadzorni inženir opravila delo dobro in da bodo občani v predvidenih rokih priključeni na novo omrežje. Zelo zadovoljni smo tudi, da smo skupaj uspeli pripraviti vlogo do uspešne odobritve in pridobitve evropskega denarja.”

Z zgraditvijo ustrezne infrastrukture in povečanjem deleža priključkov na javno vodovodno omrežje ter povečanjem kakovosti pitne vode z ustreznimi ukrepi in ukinitvijo vaških vodovodov bodo občine zagotovile nemoteno, varnejšo in stabilnejšo oskrbo z ustrezno pitno vodo. Na območju občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo po podatkih centralnega registra prebivalstva na dan 31. 12. 2019 skupno 14.976 prebivalcev, od katerih je bilo 85 odstotkov tistih, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovodnega sistema, ki je del vodovodnega sistema C.

Glavne pomanjkljivost pri tem pa so, da javno vodovodno omrežje še ni v celoti zgrajeno, neustrezne tlačne in hidravlične razmere ter precejšnje vodne izgube, zaradi česar je oskrba prebivalstva s kakovostno pitno vodo nezanesljiva. Največji del vodnih izgub nastane predvsem zaradi dotrajanega vodovodnega sistema in pogostih okvar, saj so cevi na nekaterih odsekih stare tudi več kot 40 let. Zmogljivost vodarne Podgrad je na zgornji meji vzdržnosti, težave so tudi pri zanesljivosti obratovanja, saj izpad posamezne vodne postaje v vodarni prekine napajanje omrežja. Na območju treh občin je torej javno vodovodno omrežje  zgrajeno le delno, cevi so dotrajane in ne zadoščajo primernemu pretoku vode. Velik problem so tudi manjkajoči primarni in sekundarni vodi, ki bodo zdaj povezovali omrežje.

Po končanem projektu bo v občini Apače priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo skoraj 89-odstotna, v občini Gornja Radgona blizu 86- in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici skoraj 88-odstotna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, prednostna os Boljše  stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostna naložba Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, specifični cilj Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Del naložbe, ki obsega povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci-Podgrad, gradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran iz Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode do višine 2.420.633,81 evra. Celotna vrednost naložbe v vseh treh občinah je po izvedenih javnih naročilih 8.306.154,20 evra brez davka na dodano vrednost. Po uspešni pripravi vloge za neposredno potrditev so občine investitorke avgusta 2021 prejele sklep o sofinanciranju operacije, na podlagi katerega bo naložba sofinancirana maksimalno do višine 5.656.703,75 evra, in sicer 4.808.198,19 evra iz Kohezijskega sklada in 848.505,56 evra nacionalnega prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Izbrani izvajalec za sklop 1 (vodni vir in transportni vodovod) in sklop 3 (Občina Gornja Radgona) je POMGRAD, d.d., izbrani izvajalec za sklop 2 (Občina Apače) in sklop 4 (Občina Sv. Jurij ob Ščavnici) je GMW, d.o.o. Izbrani izvajalec strokovnega gradbenega nadzora je ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring, d. o. o., za obveščanje javnosti o projektu pa PRO MUNDUS, d.o.o. Pogodbe so v imenu izvajalcev podpisali Petra Weindorfer, direktorica GMW-ja, d.o.o., Boris Sapač, član uprave POMGRAD-a, d. d., in Drago Štrafela, direktor ŠTRAF-a, d.o.o.