Ostalo

Od 1. septembra: Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine

1. septembra 2022 se prične uporabljati Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki spreminja pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Po novi ureditvi otroku v primeru neplačevanja preživnine s strani preživninskega zavezanca pred vložitvijo zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem.
Enako velja, če preživninski zavezanec biva v tujini. Po novi ureditvi tudi ni več najnižjega zneska nadomestila preživnine, saj se nadomestilo preživnine izplačuje tudi v primeru, če je znesek nadomestila preživnine nižji od 8,35 evrov.

“Terjanje preživnine je že tako naporna odločitev, ki jo pogosto otežujejo težavne medosebne okoliščine. Hkrati gre za kompliciran in zamuden administrativni postopek , ki ga je praktično nemogoče izpeljati brez pravniškega znanja. Da otroci ostajajo brez preživnin, je tako pogosto posledica tega, da jih otroka ali njegova skrbnica ali skrbnik ne zna, ne zmore, ne utegne ali si ne upa uveljavljati,” pravi državni sekretar Simon Maljevac.

Z novo zakonodajo bo terjanje neizplačanih preživnin namesto zamudnih postopkov s strani upravičenca nase prevzel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Po prejemu zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine bo sklad pozval preživninskega zavezanca, da se v osmih dneh pisno izjavi o zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja (kot izhaja iz zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine in odgovora preživninskega zavezanca) bo sklad izdal odločbo, s katero bo odločil o zahtevi.

Če otrok ali njegov zakoniti zastopnik otroka skladu predloži dokazilo, da je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali da postopek izvršbe traja več kot dva meseca ali če otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, bo sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odločil brez poziva preživninskemu zavezancu.

Otrok ali njegov zakoniti zastopnik vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije izdal novo Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, ki ga sestavljata tudi nova obrazca. Obrazca vsebujeta tudi navodilo za izpolnjevanje zahteve.