Sveže

Obnovitvena dela obnove vodnih habitatov in rečne dinamike v sklopu projekta Natura Mura se bližajo koncu

Osnovni namen projekta Natura Mura, ki se izvaja od 1. marca 2020 do 30.11.2023 je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in dvanajstih ciljnih rastlinskih in živalskih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Obnovitvena dela obnove vodnih habitatov in rečne dinamike v sklopu projekta Natura Mura se tako bližajo koncu.
Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno in kulturno dediščino Pomurja, Slovenije in sveta. Reka, poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter zagotavljajo številne dobrine lokalnim prebivalcem. V projektu Natura Mura z ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 sodelujoči prispevajo k dobrobiti narave in ljudi.

Obnovljeni novi hektarji poplavnih gozdov

V zadnjih mesecih sta projektna partnerja Zavod za gozdove Republike Slovenije in Slovenski državni gozdovi nadaljevala z obnovo poplavnih gozdov. “Skupaj smo v jesensko zimskem času zasadili kar 11.000 sadik bele vrbe, črnega topola, hrasta doba in črne jelše na 6 hektarjih gozdov. Poplavne gozdove smo obnavljali na lokacijah, kjer so do sedaj rasle tujerodne invazivne rastlinske vrste ali nasadi klonskih topolov. Za obnovo smo morali izvesti sečnjo tujerodnih dreves, pripravo tal na sadnjo, samo sadnjo sadik ter zaščito sadik pred divjadjo z zaščitnimi tulci ali z zaščitnimi ograjami. Skupno smo v projektu Natura Mura obnovili že 32 ha poplavnih gozdov. V prihodnjih mesecih bomo za mlade gozdove, ki smo jih obnovili v okviru projekta, poskrbeli še z dopolnilnimi sadnjami in negovalnimi deli,” so sporočili.

Obnovili vtok pri še dveh rokavih reke Mure

V zadnjih dneh so zaključili dela na obnovi vtokov v rokava Mure pri Dokležovju in Srednji Bistrici.  V sklopu obnove rokava pri Dokležovju so vzpostavili nov vtok v obstoječi rokav Mure ter izvedli čiščenje naplavin in poglobitev rokava v dolžini približno 170 metrov. Z izvedbo del so ponovno omogočili napajanje rokava pri srednjih in višjih pretokih reke in s tem omogočili, da se bo vrnilo življenje v celoten rokav, dolg 2,3 km.

Na vtočnem delu rokava Mure pri Srednji Bistrici so odstranili kamnito bariero – traverzo, ki je ovirala pretok vode in nemoteno gibanje vodnih živali pri nizkih vodostajih Mure. Zaradi izvedenih del se bo po pričakovanjih izboljšala omočenost rokava pri nizkih vodostajih Mure ter povečala dinamika rečnih procesov na otoku med rokavom in reko Muro.

Projekt v vrednosti 4,6 milijona EUR je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000.  Aktivnosti na terenu o predvidene vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.