Sveže

Občinski svetniki potrdili takšno financiranje političnih strank iz občinskega proračuna

Financiranje političnih strank ureja Zakon o političnih strankah. Zakon v 26. členu določa, da lokalne skupnosti v skladu z zakonom financirajo politične stranke. Pristojni organ lokalne skupnosti določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Iz Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 20. novembra 2022 z dne 24. 11. 2022 je razvidno, da je bilo veljavnih glasovnic 3.923. V skladu z zgoraj navedenimi merili iz zakona, lahko glede na volilni izid na zadnjih volitvah za občinski svet, pridobi sredstva stranka, ki je na volitvah dobila 123 veljavnih glasov, torej več kot 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (3.923 : 16 x 50 : 100 = 122,60 oz. 123).

Ta prag je preseglo šest strank. Zakon določa, da se višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Za leto 2023 je v proračunu Občine Lendava na proračunski postavki 10007 – Sofinanciranje političnih strank, Konto 412000 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjeno 15.000,00 evrov. Glede na sorazmernost številu glasov volivcev, ki so jih dobile politične stranke na zadnjih lokalnih volitvah in glede na obseg sredstev proračuna za ta namen v letu 2023, bodo politične stranke za svoje delovanje v letu 2023 prejele naslednjo višino sredstev:

“Ker so sredstva za namen financiranja političnih strank za leto 2023 zagotovljena v proračunu občine, s financiranjem za namen političnih strank ne bo negativnih posledic za proračun. Višina sredstev za financiranje političnih strank za prihodnje leto in naslednja bo prav tako zagotovljeno s proračunom občine, zato bo dejanska višina financiranja političnih strank vsako leto poleg kriterija izida volitev odvisna od višine proračunskih sredstev za ta namen. Po veljavnosti sklepa bo občina z upravičenimi političnimi strankami sklenila pogodbo o financiranju za leto 2023, izplačila pa bodo stranke prejele enkrat letno, na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo,” so še sporočili iz Občine Lendava.

Na seji občinskega sveta se je sicer postavilo še vprašanje financiranja list, ki niso politične stranke, a takšnega financiranja na območju Občine Lendava (še) ni, prav tako tudi ne vsaj za materialne stroške teh list.