Sveže

Občinski svet podprl Dubravka Baumgartnerja

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava, direktorja imenuje Občinski svet občine Lendava na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta Zavoda in soustanovitelja. Po pridobitvi mnenja sveta Zavoda in mnenja soustanovitelja ali po poteku roka za njegovo pridobitev, pristojni organ ustanovitelja predlaga občinskemu svetu kandidata za direktorja.
Na prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava se je pravočasno prijavil en kandidat. Prejeto prijavo je pregledala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 7. seji (ponovni sklic) dne 12.6.2023 in ob tem ugotovila, da je vlogo posredoval (vršilec dolžnosti direktorja) Dubravko Baumgartner. Komisija je o odpiranju in o preverjanju popolnosti vloge ter o preverjanju izpolnjevanja formalnih pogojev kandidata glede na vsebino in kriterije razpisa vodila poseben zapisnik.

Komisija je ob pregledu vloge Dubravka Baumgartnerja ugotovila, da je vloga kandidata popolna in da kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Zato je Komisija sklenila, da kandidata povabi na predstavitev programa in vodenja javnega zavoda. Kandidat je program dela in način vodenja javnega zavoda predstavil na 8. seji Komisije dne 26.6.2023. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi pregleda prejete vloge kandidata, po izvedeni predstavitvi kandidata sprejela sklep o izbiri, s katerim se kandidat Dubravko Baumgartner, kot primeren kandidat uvrsti v nadaljnji postopek imenovanja za direktorja Galerije Muzej Lendava.

Komisija je soustanoviteljico in svet zavoda zaprosila za mnenje k izbranemu kandidatu. Po prejemu obeh mnenj je komisija občinskemu svetu predlagala imenovanje direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava.

Na zaprosilo Komisije, je soustanoviteljica javnega zavoda Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava na svoji 3. korespondenčni seji dne 14.7.2023 sprejela sklep, s katerim daje k kandidatu Dubravku Baumgartnerju za direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava pozitivno mnenje. Pozitivno mnenje h kandidatu Dubravku Baumgartnerju za direktorja javnega zavoda Galerije Muzej Lendava, je na svoji 2. redni seji dne 17.7.2023 podal tudi svet javnega zavoda.

Ker je izbirni postopek za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerije Muzej Lendava bil zaključen, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlagala, da se za direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava imenuje Dubravka Baumgartnerja, ki se je kot edini prijavil na razpisano delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerije Muzej Lendava in, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, ki so bili navedeni v objavljenem besedilu razpisa in ima vse ustrezne kompetence ter znanja, ki jih razpis zahteva.

Občinski svet je sklep o imenovanju Baumgartnerja sprejel.