Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Občinski svetniki potrdili prvo obravnavo proračuna za prihodnje leto ter trimesečno začasno financiranje

Občinski svet Občina Lendava je na svoji včerajšnji 2. redni seji sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2023 – 1. obravnava. Postopek sprejemanja Proračuna se izvaja v skladu z navedenimi predpisi ter v skladu s Statutom občine in Poslovnikom občinskega sveta.
Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2023 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2023, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2022, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2023–2026 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2023 7.398.396 evrov. Povprečnina za leto 2023 znaša 700,00 evrov.

Na podlagi ocene realizacije za leto 2022 bodo znašala neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2022 1.634.903 evrov. Ta sredstva so vključena v proračun za leto 2023. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 17.440.100 evrov. Največji vir prihodkov proračuna je dohodnina, sledijo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna in EU v višini 3.804.806 evrov (21,82 % vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 20.140.070 evrov, od tega tekoči odhodki 4.588.662 evrov oziroma 22,78 % proračuna in tekoči transferi 5.325.080 evrov oziroma 26,44 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 10.226.328 evrov oziroma 50,78 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2023 znašal 2.699.970 evrov.

V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 1.500.000 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov. V Računu financiranja planiramo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 345.000 evrov. Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2023 zmanjšala za 1.544.970 evrov. Ob koncu leta 2023 načrtujemo nerazporejena sredstva v višini 89.933 evrov, ki jih lahko uporabimo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2023, ali jih vključimo v proračun občine Lendava za leto 2024.

“Predlagani proračun občine je uravnovešen in dolgoročno vzdržen pod pogojem, da tekoča poraba ostane v planiranih okvirjih in da se investicijska poraba prilagaja razpoložljivim virom. Proračunskim uporabnikom zagotavlja pogoje za delovanje in izvajanje poslanstva ter izvedbo programov,” so zapisali na Občini Lendava.

Od 18. občinskih svetnikov so se pri glasovanju o prvem branju proračuna vzdržali štirje prisotni predstavniki liste Gibanja svoboda, predstavnik liste Pro Lendava ter predstavnik liste Desus.

So pa občinski svetniki sprejeli tudi trimesečno začasno financiranje Občine, dokler ne bo povsem sprejet občinski proračun.