OstaloIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svetniki iz dnevnega reda umaknili obravnavo o proračunu za prihodnje leto. Kaj to pomeni?

Na minulem zasedanju občinskega sveta občine Lendava proračuna za leto 2023 (prvo branje) niso obravnavali, saj so občinski svetniki na podlagi tajnega glasovanja izglasovali umik točke dnevnega reda. Od 15 prisotnih svetnikov jih je ZA umik točke dnevnega reda glasovalo 8, preostalih 7 pa jih je glasovalo PROTI umiku. To pomeni, da bo Občina Lendava novo leto začela z začasnim financiranjem ter s kupom težav, ki jih bodo občutile tudi krajevne skupnosti in javni zavodi.
Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je na minulem zasedanju občinskega sveta bila tudi 4. točka, ki je 1. obravnava proračuna za leto 2023. Omenjene pomembne točke seveda občinski svetniki niso obravnavali, saj je na predlog nekaterih občinskih svetnikov slednja po tajnem glasovanju bila umaknjena iz dnevnega reda, zaradi česar na Glavni ulici 20 po novem letu lahko pričakujejo nekaj težav, kar bodo občutile tudi krajevne skupnosti ter javni zavodi, več pa bo tudi birokracije, saj bo Občina “padla” v začasno financiranje oz. v financiranje po dvanajstinah. Težave bo moč pričakovati tudi pri izvedbi investicijskih ali drugih projektih.

Že uvodoma, torej pred glasovanjem o dnevnem redu je občinski svetnik Stanislav Gjerkeš predlagal umik točke dnevnega reda, saj je mnenja, da naj proračun sprejema občinski svet v novi sestavi in pa, da povprečnina za prihodnje leto še vedno ni dokončna. Kot je dejal, pogreša razpravo občanov ter omeni, da je proračun nezakonit in ni v skladu z uredbo. Z njim se je kot prvi občinski svetnik strinjal Dejan Süč, in opomnil, da je takšnega mnenja pred volitvami leta 2018 bil tudi trenutni podžupan v opravljanju funkcije župana, Ivan Koncut. Süč se ob tem ni strinjal z višino prihodkov ter dejal, da je do novega sklica občinskega sveta “najmanj nekorektno, da jih zakoličimo.”

Da proračun za leto 2023 naj obravnava občinski svet v novem sklicu, se je strinjal tudi svetnik Drago Nađ. Se pa je kmalu za tem kot naslednji v razpravo vključil svetnik Jožef Gerenčer, ki je predlagal, da bi prvo obravnavo proračuna speljali, 2. obravnavo, torej zaključek, pa da se prepusti novemu sklicu občinskega sveta. Svoje mnenje je podal tudi Ivan Koncut, ki napoveduje težave: “Ne gre za nobene kalkulacije, gre za to, da se olajša delo novemu sklicu občinskega sveta. Prva obravnava proračuna bi torej lahko bila šele proti koncu januarja, sledila bi še druga in za tem čakanje na potrditev. To bo najmanj marec, ali celo maj. Sledilo bo torej začasno financiranje. Težave z začasnim financiranjem (po dvanajstinah) smo že imeli in, če se bo to vnovič zgodilo, bodo vsi zavodi in društva delovali tako, da bodo do potrditve proračuna prejemali deleže, s čimer pa vsekakor ne bodo zadovoljni. Druga zadeva pa je, da bo to vplivalo na uresničevanje projektov, zavlekla pa se bodo tudi vsa vlaganja. Če proračun sprejmemo, lahko novi župan ali županja še vedno predlaga rebalans in ga uredi po svoje.”

“Sprejetje proračuna bi sicer podprl, a imam določene zadržke. Ne zdi se mi korektno, da sprejemamo proračun za naslednje obdobje, ki ima kar močen negativen predznak. Menim, da številke za prihodnje leto niso realne,” je v nadaljevanju dejal svetnik Ferenc Horváth.

In kakšen je v 1. obravnavi bil podan predlog proračuna?

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2023 6.684.635 evrov. Povprečnina za leto 2023 znaša 647,00 evrov. Na podlagi ocene realizacije za leto 2022 bodo znašala neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2022 1.2227.955 evrov. Ta sredstva bodo vključena v proračun za leto 2023. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava za leto 2023 v višini 17.338.858 evrov. Največji vir prihodkov proračuna je dohodnina, sledijo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna in EU v višini 4.132.450 evrov (23,83 % vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2023 znašajo 19.386.332 evrov, od tega tekoči odhodki 4.423.162 evrov oziroma 22,82 % proračuna in tekoči transferi 5.324.480 evrov oziroma 27,46 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 9.638.690 evrov oziroma 49,72 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bi v letu 2023 znašal 2.047.474 evrov. V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 1.200.000 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov.

V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 345.000 evrov. Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2023 zmanjšala za 1.192.474 evrov. Ob koncu leta 2023 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 35.481 evrov, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2023, ali jih vključijo v proračun občine Lendava za leto 2024.