Ostalo

Občina Odranci se namerava zadolžiti v višini 350.000 evrov

Občina Odranci se namerava zadolžiti v višini 350.000 evrov. Razlog? Občina dolgoročno posojilo potrebuje za izvrševanje proračuna za letošnje leto. Očina Odranci je sicer predvidela dolgoročno zadolžitev do največ 400 tisočakov in sicer za potrebe financiranja investicij, predvidenih v proračunu.
Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Cilj je državljanom zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov ne glede na to, v kateri občini prebivajo. Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo.

“Občina Odranci želi pridobiti del sredstev za pokrivanje stroškov investicij v letu 2022 tudi z najemom posojilnih sredstev na bančnem trgu in sicer ocenjujemo, da bo — upoštevaje trenutni terminski plan realizacije načrtovanih investicijskih projektov ter likvidnostno stanje proračuna Občine Odranci — zadolžitev potrebna v nižjem znesku od načrtovanega z Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2022, in sicer največ do višine 350.000,00 EUR, zato vabimo banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in javne sklade, katerih dejavnost je dajanje posojil, da pripravijo in nam predložijo zaprto ponudbo za kreditiranje investicij, predvidenih v veljavnem proračunu Občine Odranci za leto 2022,” so zapisali na Občini Odranci.

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin bo Občina Odranci za navedeno dolgoročno posojilo pred podpisom kreditne pogodbe pridobila soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi. Občina bi tako kredit odplačevala 10 let in sicer v 114 obrokih z vključenim 6-mesečnim moratorijem na odplačilo glavnice.