Ostalo

Občina Črenšovci je s projektnimi partnerji uspešno kandidirala na projekt IntegRast

Občina Črenšovci in projektni partnerji (Dom starejših Lendava; “Misija S,” društvo za trajnostni razvoj Pomurja; Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništva in podjetje Atrij d.o.o.) so s projektom z akronimom IntegRast uspešno kandidirali na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja “LAS pri dobrih ljudeh 2020.” Kandidatura je bila uspešna že v letu 2017, a se bo projekt pričel izvajati šele sedaj, v drugi polovici letošnjega leta.
Trajanje projekta, ki se bo pričel izvajati sedaj, torej v drugi polovici letošnjega leta, je 8 mesecev, skupna vrednost projekta pa znaša 71.885 evrov. Od tega je za omenjeni projekt višina sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj in države, v višini 51.871 evrov. Specifični cilj projekta je zagotovitev čim daljšega kvalitetnega starejših na svojem domu in v domačem okolju.

V okviru projekta bo namreč posebna pozornost namenjena razvoju skupnostnih storitev za starostnike s podeželja, ki se bodo izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) bodisi v bližini kraja njihovega prebivanja (pilotni Večgeneracijski center: IntegRast v Črenšovcih). Pri razvoju skupnostnih storitev za starejše je (upoštevaje princip: “nič o nas brez nas”) nujno potrebno izhajati iz njihovih dejanskih potreb in želja. Zato bo v okviru projekta izvedena terenska raziskava o potrebah in željah starejše populacije po skupnostnih socialnih storitvah.

Na osnovi izsledkov raziskave bo oblikovan predlog razvojnega modela skupnostnih storitev za socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših oseb z obravnavanega podeželskega območja LAS PDL. Razvoj skupnostnih storitev za starejšo populacijo bo posledično vplival tudi na socialno integracijo drugih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelne mladine, žensk, starejših in pripadnikov manjšinskih skupnosti z nizko izobrazbo oziroma brez izobrazbe). Le-te so namreč primarna ciljna skupina za izvajanje skupnostnih socialnih storitev za starejšo populacijo.

Z izboljšanjem socialnih kompetenc teh skupin ter s praktičnim usposabljanjem socialnih oskrbovalcev za opravljanje konkretnih socialnih storitev za pomoč starostnikom na domu bo namreč projekt prispeval k izboljšanju njihove socialne vključenosti kakor tudi k izboljšanju njihove zaposljivosti.

Obnova nekdanjega (opuščenega) vrtca

Za potrebe izvajanja skupnostnih storitev socialne oskrbe starostnikov s podeželja na njihovem domu ter za potrebe zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Večgeneracijskega centra: IntegRast bo v okviru projekta izvedena adaptacija (opuščenega) objekta nekdanjega vrtca v Črenšovcih in nakup opreme. V sklopu projektne investicije bo usposobljen del objekta za namen izvajanja pomoči starejšim na domu (skladišče za repromaterial, garderobe, prostor za masažo in sanitarni prostori za izvajalce socialne oskrbe starostnikov na domu) ter del objekta za potrebe pilotnega Večgeneracijskega centra: IntegRast (večnamenski prostor, multimedijska učilnica in prostor za rekreacijo).

V pilotni fazi delovanja se bodo v Večgeneracijskem centru: IntegRast izvajale informativno-animacijske in izobraževalne aktivnosti za starejšo populacijo in druge ranljive skupine za dvig socialnih, zdravstvenih in kulturnih kompetenc ter večgeneracijske ustvarjalne delavnice. Večgeneracijski center bo tudi osrednji prostor, v katerem se bodo lahko zbirali in ustvarjali člani različnih lokalnih društev (npr. ljudske pevke, društva žena idr.). Posebna pozornost bo v pilotni fazi delovanja večgeneracijskega centra namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga in večgeneracijskega sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega podjetništva.

Za reševanje aktualnih družbenih izzivov starajočega se prebivalstva in socialnega vključevanja najranljivejših družbenih skupin bo v okviru projekta vzpostavljeno tudi inovativno čezsektorsko partnerstvo: Skupnostna razvojna mreža: IntegRast in Skupnostna prostovoljska mreža NVO za socialno aktivacijo ranljivih skupin na področju prostovoljstva ter za vsestransko, integrativno večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč. S projektom se torej ustvarjajo možnosti iz priložnosti za trajnostni razvoj integrativnih skupnostnih storitev za izboljšanje kvalitete življenja podeželskega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju ter za kreativno večgeneracijsko sodelovanje in družbeno solidarnost.