Ostalo

Nakup nepremičnin: V Banuti kmetija, v Lendavi, na Glavni ulici pa kmetijsko-promocijski center

Med letoma 2022 in 2024 bo za tukajšnjo obmejno območje skupno namenjenih 8 milijonov evrov in sicer za namene usposabljanja in podporo tukajšnjih kmetov ter hkrati za podporo njihovih proizvodov. Za potrebe omenjenih dejavnosti namerava Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost kupiti nepremičnino ter kmetijska zemljišča v Banuti ter nepremičnino na Glavni ulici v Lendavi.
Izvajanje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti bi se moralo začeti leta 2021 do leta 2024, a se je zaradi zamude projektov in spremembe dokumentacije program pričel izvajati šele letošnje leto. Leto zaključka ostaja enako. Ključni ukrep v dokumentaciji (ukrep 4), za potrebe katerega namerava Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost kupiti dve nepremičnini ter zemljišča, je sestavljen iz dveh medsebojno povezanih podukrepov. In sicer podukrep 4.1: Vzpostavitev in delovanje “vzorčne kmetije” z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju in podukrep 4.2: Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih proizvodov iz programskega območja, ki sta lokalnega pomena.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je tako z denarjem, ki ji ga je v okviru omenjenega programa zagotovila Slovenija, namerava kupiti nepremičnino v Banuti (kmetijo družine Cuk) s pripadajočimi zemljišči (skupno 29 hektarjev, katerih del je pripadal Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) ter nepremičnino na Glavni ulici in sicer prostore cvetličarne Cuk. V Banuti bo urejena vzorčna kmetija (za nakup je bilo porabljenih 915 tisočakov), v Lendavi pa kmetijsko-promocijski center (za nakup teh prostorov pa so namenili 523 tisočakov). Nakup naj bi bil dejansko že dogovorjen. Denar bo med drugim porabljen še za: Konjeništvo (Dolga vas), Vinogradništvo (gričevnati del občine in Goričko), koruza za ličje (Dobrovnik), žitarice in mlin (Domanjševci), Vzorčni sadovnjak in žganjekuha (Hodoš/Krplivnik) ter za vzorčni čebelnjak (Motvarjevci). Pri tem naj bi bilo ustvarjenih vsaj sedem delovnih mest.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil sicer potrjen že lanskega oktobra, a ga je Svet Pomurske madžarske samoupravne narodnosti, zaradi nekaterih sprememb, bil primoran vnovič potrjevati. To se je zgodilo konec januarja. “S spodbujanjem razvoja kmetijstva želimo izboljšati dohodkovni položaj kmetov, konkurenčnost kmetijskih gospodarstev in prilagajanje na podnebne spremembe. V sklopu podukrepov četrtega ukrepa bo posebna pozornost namenjena vzpostavitvi vzorčne kmetije, organizaciji in izvedbi programov, delavnic, tržnic, razstav in izobraževanj, ki bodo prikazovale različne kmetijske prakse in uspešne priložnosti v kmetijstvu. Izvedene bodo investicije oziroma faze investicij v vzorčno kmetijo za zagotovitev ustreznih prostorov za nemoteno delovanje vzorčne kmetije in drugih objektov v lasti ali upravljanju PMSNS za namen spodbujanja odpornega in konkurenčnega kmetijstva. Vzorčna kmetija bo v celoti izvajala nepridobitno dejavnost z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju. Vzorčna kmetija bo odprta za vse obiskovalce,” je moč zaslediti v dokumentaciji.