Ostalo

Javni zavod KKC bo do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja vodila Ines Varga

Po tem, ko je Javni zavod Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava ostal brez direktorja, slednjega je s stolčka predčasno umaknil svet omenjenega javnega zavoda, je ta deloval brez uradnega vodstva, zavoda pa tako noben ni tudi zastopal. Na minuli dopisni seji so tako določili začasno zastopnico.
Največja kulturna ustanova na območju Občine Lendava, javni zavod KKC, je po razrešitvi direktorja dr. Alberta Halásza ostala brez uradnega vodstva oz. brez zastopnika. Svet javnega zavoda je tako 22.6.2022 opravil 2. dopisno sejo in soglasno sprejel sklep, da se zaradi nemotenega delovanja javnega zavoda KKC podeli pooblastilo za vodenje in zastopanje javni uslužbenki Ines Varga, ki je zaposlena v omenjenem javnem zavodu. Pooblastilo zajema opravljanje del in nalog, ki so za direktorja določena v 15. členu Odloka s tem, da je pooblaščenka dolžna opraviti le tista dela in naloge, ki so v tistem času nujna za poslovanje zavoda in s katerimi se prepreči morebitna škoda zavodu.

Sledi izbira vršilca dolžnosti direktorja

Svet zavoda KKC Lendava je na svoji 8. seji sveta z dne 26.5.2022 sprejel sklep o razrešitvi direktorja zavoda. Sklep je bil z vso pripadajočo dokumentacijo dne 27.5.2022 posredovan direktorju javnega zavoda na naslov njegovega stalnega bivališča. Direktor je sklep o razrešitvi prejel 14.6.2022, ko je glede na določilo izreka sklepa o razrešitvi bil tudi razrešen. Javni zavod bo tako do nadaljnjega vodila Ines Varga, a bo potrebno izbrati vršilca dolžnosti.

Navedeno pomeni, da lahko imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda traja dalj časa, ves ta čas pa je zavod brez zastopnika, kar lahko v poslovanju privede do resnih ovir in posledic. Zato je v danem trenutku edina možna rešitev, da svet zavoda, ki nadzira zavod, da deluje zakonito, za čas do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC podeli pooblastilo za vodenje in zastopanje zavoda, brez omejitev v zavodu zaposleni osebi, ki je kot zadnja opravljala ta dela in naloge še na podlagi pooblastila bivšega direktorja zavoda. S podeljenim pooblastilom bo svet zavoda, kot organ upravljanja zavoda zagotovil nemoteno vodenje in zastopanje zavoda za čas do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja zavoda.

Vršilca dolžnosti imenuje svet zavoda in sicer na podlagi soglasja ustanovitelja in mnenja soustanoviteljice. Navedeno pomeni, da mora svet zavoda prvotno oblikovati predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, ki ga posreduje v mnenje soustanoviteljici, to je Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Lendava in v soglasje ustanoviteljici, to je Občini Lendava in sicer občinskemu svetu občine. Šele po pridobitvi mnenja soustanoviteljice in soglasja ustanoviteljice, lahko svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda.