Ostalo

Javna razgrnitev plinovoda Lendava – Pince

Občina Lendava zainteresirane obvešča o javni razgrnitvi študije variant – utemeljitev za prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila. Javna razgrnitev traja od 22. avgusta 2016 do 22. septembra 2016. Gradivo je v tem času na vpogled v prostorih Občine Lendava. Javna obravnava bo potekala v veliki sejni sobi Občine Lendava v torek, 6. septembra 2016, s pričetkom ob 16. uri.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava. Njegov osnovni cilj je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema. Načrtovan je prenosni plinovod s premerom do DN500 mm in načrtovanim tlakom do 100 bar(n) od usklajene stične točke na slovensko–madžarski meji do obstoječe merilno regulacijske postaje Lendava.

Prenosni plinovod predstavlja navezavo prenosnega plinovoda R15 Kidričevo – Lendava na madžarski plinovodni sistem. Izgradnja plinovoda vključuje polaganje plinovodne cevi, izvedbo navezave prenosnega plinovoda na razširjeno obstoječo merilno regulacijsko postajo Lendava in njeno navezavo na načrtovan prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo ter izgradnjo nove mejne merilno regulacijske postaje Pince. Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z DPN. Postopek priprave in sprejemanja DPN se pripravlja skladno z določili Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Ur. l. RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12).

Prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava je del omrežja zemeljskega plina, ki je sestav cevovodov z vsemi pripadajočimi postroji in postajami. Nahaja se pretežno pod površino zemlje, razen na območjih plinovodnih objektov (merilne regulacijske postaje). Predvidena je uporaba jeklenih cevi, tovarniško izoliranih s polietilensko izolacijo. Cevi so spojene z varjenjem, prav tako tudi vse armature, ki se nahajajo na podzemnem delu plinovoda. Trasa plinovoda dolžine približno 9 km poteka od stične točke na slovensko–madžarski meji, ki leži severno od avtoceste A5, proti jugu do lokacije mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se nahaja ob načrtovanem platoju za mejno merilno regulacijsko postajo Pince na prenosnem plinovodu M9 Lendava–Kidričevo jugovzhodno od avtocestnega postajališča Pince.

Pri tem poteku prečka avtocesto A5. Iz mejne merilno regulacijske postaje Pince se usmeri proti zahodu in poteka na južni strani avtoceste A5 v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo mimo območja Speedway stadiona Petišovci in naselja Petišovci. Zahodno od naselja Petišovci se trasa v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo usmeri proti severu in nato severno od arheološkega najdišča Ivankovci (Trimlini, EŠD 23585) proti vzhodu ter se naveže na obstoječo Merilno regulacijsko postajo Lendava, ki je predvidena za razširitev.

Mejna merilno regulacijska postaja Pince

Mejna merilno regulacijska postaja Pince je načrtovana v neposredni bližini že načrtovane Mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se načrtuje v sklopu Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (faza: predlog). V njenem sklopu so načrtovani naslednji objekti:
– nadzorno servisni objekt, pritličen objekt velikosti približno 23 m x 12 m,
– objekt merilno regulacijske postaje, zaprta nadstrešnica nad merilno regulacijskimi linijami velikosti približno 30 m x 19 m, višine približno 7,5 m in
– več manjših tehnoloških objektov na platoju cevovodnih povezav. Plato postaje se priključi na javno cesto, pred vhodom se uredijo parkirna mesta, za objekte se zagotovijo priključki na elektroenergetsko in vodovodno omrežje ter omrežje elektronskih komunikacij. Uredi se ustrezna infrastruktura za odvajanje odpadnih vod, katodna zaščita, strelovodna in prenapetostna zaščita in sistem požarne zaščite.