Ostalo

Država bo za Rekonstrukcijo varovanega oddelka C v Domu Lukavci namenila 800 tisočakov

Na minuli, torkovi seji vladnih odborov je vlada sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2019 – 2022 uvrsti nov projekt Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci, ki bo sodil v skupino projektov Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.
Dom Lukavci ima tri varovane oddelke, katerih kapacitete so stalno prezasedene. V njih se izvajajo programi za osebe z duševno motnjo, katerih akutno bolnišnično zdravljenje, povezano z duševno motnjo, je končano oziroma zanje bolnišnično zdravljenje ni potrebno, zaradi različnih razlogov pa jim mora biti omejena svoboda gibanja. Potrebe nekaterih izmed teh oseb so take, da morajo biti nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji. Dom je konstantno prisiljen v iskanje intervencijskih rešitev (nameščanje v sobo za posebni varovalni ukrep, v jedilnico, nameščanje dodatnih zasilnih postelj v sobe stanovalcev, nameščanje postelj v skupne prostore, ipd.), v katerih so razmere izjemno slabe, ne ustrezajo prostorskim standardom, stanovalci pa so brez svojih kopalnic in sanitarij. Nameščanje oseb na prezasedene varovane oddelke je nehumano in pomeni kršitev osnovnih človekovih pravic.

Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za stanovalce in delovnih pogojev za zaposlene je potrebno izvesti rekonstrukcijo varovanega oddelka. Z izvedbo investicije bodo zagotovljene dodatne kapacitete za namestitev 12 oseb s težavami v duševnem zdravju brez privolitve na podlagi sklepa sodišča na varovanih oddelkih ter izpolnjevanje vseh prostorskih in tehničnih pogojev, na osnovi katerih bo mogoča verifikacija varovanega oddelka C v Domu Lukavci in njegova vključitev v mrežo varovanih oddelkov v posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Ocenjena vrednost investicije znaša 858.240,66 EUR z DDV. Ministrstvo bo v letu 2019 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 EUR, sredstva v višini 58.240,66 EUR pa bo zagotovil Dom Lukavci. Predviden zaključek investicije je v letu 2019.