Ostalo

Črenšovci: Sortirna analiza pokazala, da občani odpadkov še vedno ne odlagajo ustrezno

V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci je podjetje Saubermacher-Komunala kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izvedel sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov. Letošnja sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov je bila opravljena v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.
“Iz opravljene analize izhaja, da je med mešanimi komunalnimi odpadki pravilno prepuščenih 38,6 % odpadkov. Od preostalih vrst odpadkov v črnem zabojniku najdemo največ biorazgradljivih odpadkov, ki sodijo v rjav zabojn k ali na kompostnik, v deležu 29,9 %. Tretji največji delež predstavlja tekstil (14,2%) Od ostalih vrst odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke so nekoliko večji še deleži plastike (5,5 %), papirja (5,0 %) in stekla (4,0 %). Deleži ostalih posameznih vrst odpadkov so znašali manj kot 2 %,” so sporočili v sortirni analizi.

Kot so zapisali, podatki kažejo, da se v zadnjih dveh letih ponovno povečuje delež delež nepravilno prepuščenih odpadkov med mešanimi komunalnimi odpadki, predvsem na račun biorazgradljivih odpadkov, katerih delež je močno porastel. Povečal se je tudi delež tekstila v črnem zabojniku, medtem kot pri ostalih vrstah odpadkov ni večjih odstopanj glede na pretekla leta.

Izvajalec sortirne analize Občini podal nekaj usmeritev

“Glede na ugotovitve analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju ločevanja odpadkov, predlagamo z namenom izboljšanja rezultatov ločenega zbiranja odpadkov v vaši občini, naslednje aktivnosti:

  • permanentno informiranje občanov o možnosti zbiranja bioloških odpadkov z rjavim zabojnikov oziroma osveščanje o pravilnem kompostiranju odpadkov;
  • aktivno obveščanje, osveščanje in spodbujanje občanov k večji vključitvi v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir in steklo v gospodinjstvih) preko vseh sredstev obveščanja in tudi opozarjanje na sankcije, ki izhajajo iz zakonskih predpisov v primeru nepravilnega ravnanja z odpadki;
  • spodbujanje občanov k uporabi zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij;
  • informiranje občanov o možnosti oddaje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila;
  • informiranje občanov o možnosti oddaje manjše električne in elektronske opreme ter baterij v zabojnike za ločeno zbiranje EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnem centru;
  • osveščanje o ločenem hranjenju in oddaji embalaže nevarnih snovi ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev ali sproti v zbirnem centru Beltinci;
  • aktivno promoviranje ločevanja odpadkov tudi v šolah in vrtcih ter permanentno izobraževanje najmlajših o pomenu gospodarnega ravnanja z odpadki preko različnih aktivnosti (tudipredstavitve in igre ločevanja odpadkov, sodelovanje v natečajih za vzgojno-izobraževalne zavode);
  • spodbujanje in osveščanje vseh društev in organizatorjev kulturnih, športnih in ostalih prireditev, da poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na teh prireditvah.”