Sveže

CEROP: Občine ustanoviteljice zaradi ukrepov iz revizije Računskega sodišča korigirajo Odlok o ustanovitvi

Zaradi izvedbe ukrepov iz revizijskega poročila Računskega sodišča, so ustanoviteljice javnega podjetja CEROP pristopile k pripravi predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CEROP. Koordinacijo priprave predloga odloka je prevzela Mesta občina Murska Sobota, ki je vsem občinam ustanoviteljicam javnega podjetja, tudi Občini Lendava, posredovala predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CEROP z namenom, da se le-ta kot usklajena verzija z vsemi deležniki obravnava na občinskih svetih v prvi obravnavi.
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Javnega podjetja CEROP in 27 občin ustanoviteljic CEROP-a pri oblikovanju in določanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: GJS) v letih 2017 in 2018 ter učinkovitost javnega podjetja CEROP pri izvajanju dejavnosti in 27 občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018.

Računsko sodišče je javnemu podjetju CEROP izreklo negativno mnenje, saj ni ravnalo v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa metodologijo za oblikovanje cen GJS upoštevaje upravičene stroške in prihodke izvajalca GJS, ki morajo nižati cene GJS, ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen njihovim uporabnikom. Nepravilnosti so v nekaterih primerih privedle do netransparentnega zaračunavanja storitev GJS uporabnikom in zaračunavanja neupravičenih stroškov, javno podjetje CEROP pa pri oblikovanju cen GJS ni upoštevalo prihodkov posebnih storitev v znesku 899.198 EUR, ki bi morali nižati cene GJS. Javno podjetje CEROP ni poslovalo v skladu z določbami Slovenskega računovodskega standarda (2016) 32 (v nadaljevanju: SRS (2016) 32), ki ureja računovodsko poročanje izvajalcev GJS, saj ni oblikovalo ustreznih poslovnoizidnih mest, stroškovnih nosilcev in sodil za razporejanje splošnih stroškov na javni in tržni del dejavnosti.

Računsko sodišče je tudi 27 občinam ustanoviteljicam izreklo negativno mnenje, ker niso ravnale v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki opredeljujejo obveznosti občin pri določanju cen GJS. Računsko sodišče je med drugim  izreklo mnenje, da je bilo javno podjetje CEROP pri izvajanju dejavnosti neučinkovito. Računsko sodišče je za odpravo razkritih nepravilnosti in neučinkovitosti od javnega podjetja CEROP in od občin ustanoviteljic zahtevalo predložitev odzivnega poročila, občinam ustanoviteljicam pa je podalo tudi priporočilo za učinkovitejše upravljanje javnega podjetja CEROP.

Strokovna skupina pripravila odzivno poročilo

Svet ustanoviteljic javnega podjetja je na 39. seji s sklepom imenoval strokovno skupino, katera je bila zadolžena za pripravo odzivnega poročila občin ustanoviteljic. Strokovno skupino so tvorili predstavniki občin: Občina Tišina, Občina Ljutomer, Občina Lendava, Občina Gornja Radgona, Občina Puconci, Občina Beltinci, Občina Radenci, Občina Dobrovnik, Občina Kuzma in Mestna občina Murska Sobota. S sklepom sveta ustanoviteljic je skupino koordinirala Občina Tišina. Koordinatorka strokovne skupine je na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljic in s soglasjem vseh občin ustanoviteljic preko javnega naročila najela zunanjega svetovalca za pripravo strokovnih podlag in samega odzivnega poročila. Med ponudniki je bil izbran Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak.

Odzivno poročilo je bilo v zakonitem roku Računskemu sodišču poslano 15.2.2021. Računsko sodišče je dne 29.3.2021 izdalo Porevizijsko poročilo “Popravljalni ukrepi pri reviziji poslovanja Javnega podjetja center za ravnaje z odpadki Puconci,” kjer se je o nekaterih ukrepih občin in javnega podjetja izreklo za zadovoljive, o nekaterih pa za delno zadovoljive. V skladu s poslanim Odzivnim poročilom so se občine ustanoviteljice javnega podjetja zavezale, da bodo pripravile in na občinskih svetih obravnavale ter sprejele Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Občine sedaj korigirajo odlok

Vse pripombe in vsi predlogi iz prve obravnave predloga odloka bodo posredovani koordinatorju priprave odloka, ki bo vse zbrane pripombe in predloge posredoval pripravljavcu predloga odloka za pripravo gradiva druge obravnave. S sprejemom predloženega odloka s strani vseh ustanoviteljic javnega podjetja CEROP bodo izvedeni ukrepi iz revizijskega poročila Računskega sodišča, ki so se nanašali na statusno področje javnega podjetja. Kot vse ustanoviteljice javnega podjetja CEROP tudi Občina Lendava sodeluje pri stroških priprave predloga tega odloka glede na njen poslovni delež (8,941 %).

Predmetni odlok ne bo imel neposrednih finančnih posledic na proračun Občine Lendava. Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno z Uredbo o  enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zgolj v primeru, da se občine odločijo za subvencioniranje javnih služb, to pomeni neposredni izdatek proračuna, za kar pa je potrebno, da se o tem opredeli mestni svet s posebnim sklepom.