Ostalo

Rebalans proračuna v Turnišču

Na prihajajoči redni seji občinskega sveta Občine Turnišče bodo, kot kaže, občinski svetniki obravnavali rebalans proračuna. Rebalans proračuna Občine Turnišče za leto 2022, je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki so posledica povišanja cen energentov in posledično povišanja cen pri izvedbi projektov, ki so načrtovani v proračunu občine za leto 2022.
Proračun Občine Turnišče za leto 2022 je bil sprejet na 22. redni seji dne 27.1.2022. Proračun Občine Turnišče za leto je predvideval skupne prihodke v višini 4.021.508,73 evrov in skupne odhodke v višini 5.017.919,29 evrov. Načrtovano v proračunu za leto 2022 je bilo, da se proračunski primanjkljaj v višini 996.410,56 evrov pokrije iz pozitivnega stanja na računu na dan 31.12.2021 in najetja dolgoročnega kredita v višini 1.000.000,00 evrov. 

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi. “Ob pripravi proračuna smo razpolagali z podatki uradnih institucij o predvideni gospodarski rasti in rasti cen življenjskih potrebščin, ki so bili ob načrtovanju proračunskih postavk že upoštevani. Zaradi globalnih trendov in posledično energetske krize je sledilo enormno povečanje energentov kar vpliva na več proračunskih postavk in jih je potrebno uskladiti oz. ponovno načrtovati glede na zadnje ekonomske kazalnike ter predvideno realizacijo v preteklih 4 mesecih,” so zapisali pri Občini Turnišče

Realizacija kaže na povečanje vseh proračunskih postavk

Sama realizacija v obdobju od januar – april 2022 kaže na povečanje vseh proračunskih postavk na odhodkovni strani, ki so posredno ali neposredno vezane na energente, prav tako bodo v Turnišču posamezne projekte ponovno ovrednotili oz. en projekt umaknili iz predloga rebalansa – Sprememba namembnosti večnamenskega objekta v vrtec zaradi bistvenega preseganja projektantske ocene. “S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije ni mogoče pokriti vseh sprememb na odhodkovni strani, zato predlagamo v sprejem rebalans proračuna 2022,” so še zapisali.

S predlogom rebalansa proračuna 2022 je predvideno tudi povečanje določenih prihodkov proračuna zaradi povečanja prilivov med letom, uskladitev posameznih prilivov z na novo ocenjenimi prilivi, glede na realizacijo v obdobju januar – maj 2022.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 tako predlagajo umik proračunske postavke

  • 40.1902.03 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti večnamenskega objekta v vrtec

ter vključitev nove proračunske postavke

  • 40.1402.03 Dokapitalizacija Javnega podjetja Varaš d.o.o.

“Predvideno povečanje in zmanjšanje prihodkov je usklajeno s povečanjem oz. zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah. Z rebalansom proračuna 2022 na posameznih proračunskih postavkah spreminjamo oz. dodajamo tudi konte, zaradi ugotovljene neustreznosti glede na veljavne računovodske standarde,” so še zapisali na Občini Turnišče.