Ostalo

Centralna plinska postaja: Slovenski E-forum znova vložil pritožbo

Po tem, ko je podjetje Petrol Geoterm prejelo odločitev Upravnega sodišča RS, glede okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev naprave za čiščenje zemeljskega plina, ki ga je podjetju lani izdala Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), da se odločba ARSO odpravi in se vrne v ponovni postopek istemu organu zaradi postopkovne napake, je ARSO dne 13.10.2016 izdal sklep, da pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Na odločitev se je ponovno pritožila organizacija E-forum in s tem zadržala pravnomočnost sklepa.

“Petrol Geoterm omenjeno pritožbo E-foruma obžaluje, saj opaža, da temelji zgolj na pavšalnih navedbah, ki niso ne utemeljene in ne ustrezno obrazložene. Posledično na Petrol Geoterm pritožbo razumemo kot namensko škodovanje gospodarstvu v severovzhodni Sloveniji. Petrol Geoterm bo seveda na navedbe v pritožbi odgovoril v roku iz poziva upravnega organa in s postopkom nadaljeval tudi v prihodnje, dejstvo pa je, da je škoda zaradi ponovnega zavlačevanja že storjena.

Petrol Geoterm želi ob tem izpostaviti dejstvo, da so doslej vsi pristojni organi potrdili ustreznost načrta izvedbe in obratovanja nove CPP in sicer na način izdaje pozitivnih upravnih odločb, kar dokazuje tudi zadnja odločitev ARSO, Upravno sodišče pa je svoj sklep o odpravi okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove CPP utemeljilo zgolj z opiranjem na argument postopkovne napake (da bi bilo potrebno pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja izvesti predhodni postopek), ki ga je v sodbi utemeljilo z mnenjem Evropske komisije št. 2012/216, s katerim je bila Republika Slovenija pozvana k spremembi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in njeni uskladitvi z Direktivo 2011/92, ter s konkretno določbo omenjene Direktive – ki pa po mnenju pravne stroke v konkretnem primeru nove CPP ne izpolnjuje kriterijev za neposredno uporabo.

Ker na omenjeno sodbo upravnega sodišča ni bilo nobenega pritožbenega ali revizijskega instrumenta, je Petrol Geoterm zaprosil organ za izvedbo predhodnega postopka, vendar pa, kot že rečeno, se je sedaj E-forum na sklep iz predhodnega postopka ponovno pritožil.

Petrol Geoterm še opozarja, da ima neutemeljeno oviranje pridobitve potrebnih dovoljenj s strani določenih interesnih skupin izrazito negativne posledice na delovanje in razvoj podjetja. Nova naprava za čiščenje zemeljskega plina bi namreč posodobila postopek procesiranja plina, kar bi pomenilo doseganje višje kvalitete plina ter s tem možnost nadaljnjega izvajanja ter razvoja te dejavnosti,kar kljub vsem oviram ostaja cilj tudi za naprej.”

sloplin

Na izjavo podjetja Petrol Geoterm sta se odzvali tudi družbi Geoenergo d.o.o. in Ascent Slovenia Limited, projektna partnerja

“Družbi Geoenergo d.o.o. in Ascent Slovenia Limited obžalujeta, da je na odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), da pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove CPP Petrol Geoterm ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ponovno prispela pritožba organizacije E-forum. Projektna partnerja poudarjata, da je močno zaskrbljujoče, da je pritožba popolnoma pavšalna in neargumentirana, kar kaže na to, da v ozadju pritožbe stojijo drugi interesi, ki škodujejo ne le lokalnemu, temveč celotnemu slovenskemu gospodarstvu.

Ugovor zoper zadnjo odločbo ARSO je ponovno vložil E-forum, ki se je glede pridobivanja dovoljenja za novo CPP v preteklosti pritožil na vseh stopnjah postopka, a je bilo vsakokrat ugotovljeno, da so pritožbe E-foruma neutemeljene in brezpredmetne. Tudi odločitev Upravnega sodišča RS, da vrne upravni postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja na prvostopenjski organ, je bila sprejeta zgolj na podlagi procesnih razlogov.

Čeprav je zaradi zaustavitve postopka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja prišlo do podpisa pogodbe o prodaji surovega plina družbi INA, primarni cilj projektnih partnerjev ostaja postavitev nove CPP v Petišovcih, v kateri bi plin lahko sami prečistili in ga predali v slovensko prenosno omrežje. S tem bi regiji prinesli še večjo dodano vrednost ter Sloveniji omogočili delno samooskrbo z zemeljskim plinom, najčistejšim fosilnim gorivom, ki velja za tisti energent, ki nam bo pomagal na poti prehoda v nizko ogljično družbo. Izgradnja takšnega objekta je zato v interesu slovenske države, gospodarstva in družbe.

Pogodbeni partnerji si bodo še naprej prizadevali za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za postavitev nove CPP, saj bi s tem dosegali večjo dodano vrednost pri prodaji plina, ki bi imela pozitivne učinke na gospodarstvo v celotni regiji. Povečana proizvodnja zemeljskega plina v SV Sloveniji bi po oceni Geoenerga pripomogla ne le k razvoju lokalnega gospodarstva, temveč tudi k zagotavljanju večje energetske neodvisnosti Slovenije.”