Sveže

Časa imate do konca letošnjega leta: Sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave

Občina Lendava je v letu 2020 sofinancirala izgradnjo 13 malih čistilnih naprav v vrednosti 19.500 evrov, v zadnjih petih letih pa je podelila 74 subvencij. S sprejetim proračunom za leto 2021 in potrjeno višino subvencije so tudi letos izpolnjeni pogoji za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje čistilnih naprav v občini Lendava.
Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v poseljenih območjih občine, ki nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, kot je recimo gričevnato območje občine. To počne na način gradenj malih komunalnih čistilnih naprav.

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine in naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da približno 250 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava, ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje.

Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, Občina s subvencioniranjem vzpodbuja občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije prejšnjih let in tudi v letošnjem letu subvencija znaša 1.500,00 evrov.