Sveže

Burna seja občinskega sveta končana po štirih urah

Občinski svet občine Lendava se je včeraj sestal na svoji 12. redni seji v veliki sejni dvorani mestne hiše. Seja občinskega sveta je sicer bila precej burna, nekateri občinski svetniki pa so med drugim za nekaj minut protestno zapustili sejno dvorano.

Po potrjevanju zapisnikov minule redne seje in minulih dopisnih sej, je sledila sprememba dnevnega reda, saj je predsedujoči, podžupan Stanislav Gjerkeš podal predlog, da se prva obravnava proračuna za leto 2017 izvede takrat, ko bo na seji prisoten župan. Slednji je bil namreč zaradi aktivnosti v Dvojezični srednji šoli odsoten in se je seji kasneje priključil.

Obravnava predloga spremenjenega statuta

Občinski svetniki za tem pričeli s prvo obravnavo predloga spremenjenega statuta, a se je zataknilo že na začetku. Občinski svetnik Igor Kulčar je namreč občinski svet in predsedujočega najprej obvestil, da obravnava predloga novega statuta ni možna, saj predlog novega statuta občine ni bil preveden v madžarščino. S tem je zahteval umik te točke, a ga je Gjerkeš zavrnil, pri čemer ga je Kulčar opozoril na člen poslovnika občinskega sveta, ki ne dovoljuje obravnave statuta, če le-ta ni preveden v madžarščino. Gjerkeš je pri tem predlagal, da se občinski svet z dvigom rok odloči ali se točka res naj umakne, pri tem pa sta sejo za nekaj minut protestno zapustila svetnika Ivan Koncut in Robert Požonec z mnenjem, da se glasovanje o tem tako ali drugače ne more izpeljati. Sejo je po glasovanju, da se točka res umakne (glasovanje sicer ni imelo teže, občinski svetniki pa so sicer izglasovali, da se točka umakne), sejo za nekaj minut protestno zapustil še Igor Kulčar.

Točka dnevnega reda je tako bila umaknjena, svetnika Robert Požonec in Ivan Koncut pa sta sicer pred tem še predlagala prekinitev seje zaradi neprisotnosti župana in se strinjala, da se seja naj izvede, “ko bo župan imel na voljo več časa.” Predlog statuta bo tako obravnavan na naslednji seji.

Požarna varnost

Občinskemu svetu je v nadaljevanju seje bila predstavljena ocena požarne varnosti, ki ga je predstavila Monika Mertik iz podjetja Balvept d.o.o. in mag. Tibor Hebar. Ocena je je pokazala, da je lendavska industrijska cona zelo požarno ogrožena, saj je obremenjena z nevarnimi snovmi, visoko požarno ogrožena pa je tudi lendavska občina. Pri tem je bilo s strani občine Lendava omenjeno, da nekatera podjetja ne prispevajo dovolj finančnih sredstev za zagotavljanje požarne varnosti. Svetnica Gabriela Sobočan je pri tem dodala, da pogreša informacije požarne ogroženosti v naseljih in poudarila, da prostovoljna gasilska društva še vedno zapostavljamo in jim še vedno precej režemo finančna sredstva.

Daljinsko ogrevanje

Za tem je beseda tekla o daljinskem ogrevanju. Občinski svet se je seznanil z ugotovitvami in stališči v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe daljinskega ogrevanja, največ nejevolje med nekaterimi občinskimi svetniki pa je požel en izmed podanih sklepov, ki govori o sklicu zbora krajanov in ki je sam po sebi nekoliko nenavadno oblikovan: “zbor krajanov v tej zadevi ni potreben. V primeru, da predsednik sveta KS Lendava ugotovi še nadaljnji interes po sklicu zbora krajanov, ga na podlagi pooblastila župana občine lahko skliče v roku 30 dni.” Nekateri občinski svetniki so ga označili celo za nezakonitega. Kljub precejšnji negotovosti občinskih svetnikov, je sklep bil sprejet. Pri tem je bilo obravnavano tudi pooblastilo župana Balažka, v katerem pooblašča predsednika KS Lendava, Dušana Zvera, da slednji sam ugotovi, ali po izvedeni javni tribuni in ostalih aktivnosti, ki jih je vodila Občina Lendava v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami še nadalje obstaja javni interes po izvedbi zbora krajanov mesta Lendava.

Proračun

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2017 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2017, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2016, izhodišč iz Razvojnega koncepta Občine Lendava za obdobje 2015-2020, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2017 2020 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2017 5.598.901 €, ki jih občina prejme iz dveh virov: 5.549.547 € kot prihodek iz naslova dohodnine in 49.354 € kot finančna izravnava. Povprečnina za leto 2017 znaša 530,00 EUR. Na podlagi ocenjene realizacije proračuna za leto 2016 bodo ob koncu leta 2016 znašala neporabljena sredstva na računu občine 1.870.017 €. T sredstva smo vključili v proračun za leto 2017. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujemo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 9.930.817 €. Največji viri prihodkov proračuna je dohodnina v višini 5.549.547 € (56% vseh prihodkov). Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 11.127.956 €, od tega tekoči odhodki in tekoči transferji 7.062.970 € oziroma 63 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferji proračuna 4.064.986 € oziroma 37 % vseh odhodkov proračuna.

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2017 znašal 1.197.139 €. V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 500.000 € za obnove občinskih cest ter povratna sredstva države v višini 186.675 € za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja planiramo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 334.000 €.

Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2017 zmanjšala za 843.464 €. Ob koncu leta 2017 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 1.026.553 €, ki jih lahko uporabimo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2017, ali jih vključimo v proračun občine Lendava za leto 2018.

Občina je prodala poslovni delež v podjetju Gramoz d.o.o. in Turizem d.o.o. Lendava, svoje deleže pa ima še v RRA Mura  in Komunali d.o.o. -v stečaju. V drugo branje proračuna bo vključena tudi blagovnica, zaradi prijav na razpise.

Občinski svetnik Mihael Kasaš se je zavzel za mlade in predsedujočega na seji opomnil o proračunskih postavkah za mlade. Omeni, da v proračunu ne opaža denarja, ki bi bili namenjeni mladim in okrcal odgovorne, ki so mladim finančna sredstva za leto 2016 nakazali šele v decembru.

KS Gorice pri Lendavi

En izmed občinskih svetnikov je prisotne, tudi predsedujočega seji in župana spomnil, da KS Gorice pri Lendavi še vedno nima prostora za izvajanje svojih aktivnosti, kot jim je bilo obljubljeno ob rušitvi vaškega doma za namene gradnje razglednega stolpa Vinarium.