Sveže

Bo Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi?

Občina Lendava je na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije na podlagi 23. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) podala vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. V vlogi navaja zainteresiranost za graditev krožne kabinske žičnice po zahodnem pobočju Lendavskih goric od mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. Omenjeno vlogo bo obravnavala Vlada Republike Slovenije na eni izmed prihajajočih sej in pričakovati je, da bo Vlada Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi tudi sprejela.
ZŽNPO določa, da je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo treba pridobiti koncesijo, pred tem pa je potrebno, da Vlada Republike Slovenije na podlagi 26. člena ZŽNPO sprejme koncesijski akt – Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi. V koncesijskem aktu so navedeni zemljiške parcelne številke oziroma območje gradnje, pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati bodoči koncesionar, ter način podelitve koncesije – javni razpis in njegova vsebina. Koncesijski akt določa tudi pogoje prenehanja koncesijskega razmerja. Koncesija se bo podelila za obdobje 40 let, koncesijsko pogodbo bo po pooblastilu vlade z izbranim koncesionarjem sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Brez Uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave ni gradbenega dovoljenja

Koncesijska pogodba nima finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. Z vidika prostora kot relativno redke dobrine se z njo podeli pravica graditve žičniške naprave. Koncesionar, ki pridobi koncesijo, mora na podlagi te koncesije pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja lahko zaprosi za dovoljenje za obratovanje žičniške naprave.

25. člen ZŽNPO določa, da mora biti pred sprejetjem koncesijskega akta sprejet ustrezen prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave. Iz Lokacijskih informacij, z dne 14. januarja 2021 in z dne 4. marca 2021, je razvidno, da je na območju predvidene trase žičniške naprave sprejet prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave. 21. člen ZŽNPO določa, da koncesijo za vlečnico podeli občina, v kateri leži, za žičniško napravo, ki je na območju mestne občine, podeli koncesijo mestna občina, za ostale žičniške naprave podeli koncesijo Republika Slovenija.

Za vse navedene zemljiške parcelne številke iz priloženih Lokacijskih informacij z dne 14. januarja 2021 z dne 4. marca 2021, ki ju je izdala Občina Lendava, izhaja, da je namenska raba: območje zaselkov, razpršena gradnja, stavbna zemljišča v vinorodnih območjih oziroma območje kmetijskih zemljišč, na katerih sta med drugim dopustni gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in naprav. Pogoj je, da se v celoti ohranijo vse gozdne površine, večje skupine dreves in posamezna značilna drevesa znotraj zazidljivih površin. Na zavarovanih območjih in objektih kulturne dediščine so dopustni posegi iz 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 87/01, 66/02, 54/04, 69/04 in 74/10) pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim, ali pod posebnimi pogoji pristojne varstvene službe, za kar je v postopku pridobitve dovoljenja treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.