Sveže

Bo biosferno območje Mura vključeno na Seznam biosfernih območij pri UNESCO?

Vlada se je seznanila s Predlogom vključitve Biosfernega območja Mura (BOM) na Seznam biosfernih območij pri UNESCO Programu človek in biosfera (MAB), ki temelji na izvajanju sprejetega Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2015-2020.

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) naložila, da izpolnjen obrazec za vpis BOM na Seznam biosfernih območij pri UNESCO MAB posreduje na Sekretariat MAB prek Slovenske nacionalne komisije za UNESCO oziroma Stalnega predstavništva RS v Parizu ter, da se aktivno vključuje v delovanje mednarodnega koordinacijskega odbora petih držav in nadaljuje s pripravo skupne conacije čezmejnega biosfernega območja Mura – Drava – Donava. Prav tako je vlada naložila, da se predstavniki Slovenije, kot država opazovalka udeležijo naslednjega zasedanja Mednarodnega koordinacijskega odbora MAB, na katerem bo predlog BOM obravnavan.

Predlagano biosferno območje sestavljajo tri cone (osrednja – varstvena; robna; prehodna – razvojna), opredeljene na obstoječih varstvenih statusih (Natura 2000 vrste in habitatni tipi, naravne vrednote državnega in lokalnega pomena, ekološko pomembna območja, naravni spomeniki in rezervati) in pomeni izvajanje slovenske in evropske zakonodaje. Namen biosfernega območja je varovana območja in lokalne skupnosti ob Muri povezati v razvojno alianso, ter povezati in uskladiti dejavnosti, ki se tukaj odvijajo, v trajnostni razvoj tega območja. Tako lahko BOM pridobi mednarodno priznanje in pomoč pri realizaciji aktivnosti, dodatno možnost povezovanja v regiji in širše v mreži biosfernih območij. Pri tem je bistveno aktivno vključevanje lokalnih skupnosti, ki sodelujejo pri usmerjanju, upravljanju in tudi izvajanju ukrepov za ohranjanje območja, ki je tudi območje Natura 2000. S to svetovno prepoznavno znamko, ki jo spodbujajo tudi župani obmurskih občin, bi dosegli regijsko ter meddržavno povezovanje za skupen razvoj, vezan na varovana območja ob Muri. Predlog pomeni tudi na nacionalni ravni izvajanje mednarodne Strategije MAB programa za obdobje 2015-2025 in Akcijskega plana MAB programa in mednarodne mreže biosfernih območij 2016-2025 sprejetega marca 2016 v Limi.